نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری-مامایی

چکیده

زمینه و هدف: خودکارآمدی عامل روانشناختی و انگیزشی مهم و قابل تغییری برای تداوم تغذیه با شیر مادر است که باور و اطمینان فرد به توانایی خود در شیردهی انحصاری و موفق را در بر می گیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت آموزش در افزایش خودکارآمدی، این مطالعه با هدف مقایسه اثر دو روش آموزش شیردهی با دخالت مستقیم و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده، بر میزان خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی یک سو کور، تعداد 124 زن نخست زا به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. مادران طی دو ساعت اول بعد از زایمان، در یک گروه با استفاده از تصاویر و بدون کمک مستقیم آموزش دهنده و در گروه دیگر با کمک مستقیم آموزش دهنده در مورد وضعیت صحیح قرارگیری و چسباندن نوزاد به پستان به صورت فرد به فرد توسط یکی از پژوهشگران آموزش می دیدند. افراد گروه کنترل، مراقبت معمول بخش را دریافت می کردند. پیگیری واحدهای آزمودنی در هفته 1 و 4 و 8 انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق فرم های مصاحبه، معاینه و مشاهده، فهرست وارسی وضعیت شیردهی و فرم خودکارآمدی شیردهی انجام شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. مقدار pکمتر از 0.05 معنادار و توان مطالعه 80 درصد می باشد.
یافته ها: میانگین نمره خودکارآمدی در هفته 1 در گروه آموزش بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده 4.78±59.9 و در گروه آموزش با دخالت مستقیم آموزش دهنده 7.55±54.5 و مراقبت معمول 8.93±53.3؛ در هفته 4 در گروه آموزش بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده 6.63±63.28 و در گروه آموزش با دخالت مستقیم آموزش دهنده 9.05±58.78 و مراقبت معمول 9.04±56.1؛ در هفته 8 در گروه آموزش بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده 5.3±66.7 و در گروه آموزش با دخالت مستقیم آموزش دهنده 8.4±61.7 و مراقبت معمول 6.2±60.9 بود که در هر سه دوره پیگیری این اختلاف معنادار بود(P=0.0001) .
نتیجه گیری: آموزش نحوه شیردهی به نوزاد به صورت چهره به چهره و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده با افزایش خودکارآمدی شیردهی در 8 هفته اول بعد از زایمان همراه است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARING THE EFFECTS OF HANDS-ON AND HANDS-OFF BREASTFEEDING METHODS ON SELF-EFFICACY IN PRIMIPAROUS MOTHERS

نویسندگان [English]

  • Farideh Akhlaghi
  • Saeed Ebrahimzadeh
  • Roya Baghani
  • Seddigheh Azhari
  • Javad Salehi Federdi

چکیده [English]

Background and Purpose: Self-efficacy is a modifiable psychological variable in sustained breastfeeding that is defined as a mother's confidence in her perceived ability for successful and exclusive breastfeeding. Therefore, the present study was conducted in order to compare the effectiveness of “Hands on” and” Hands off” methods on breastfeeding self-efficacy in primiparous mothers. Materials and Methods: In this experimental single-blind study, 124 primiparous women were randomly assigned to one of the three groups. Participants in the experimental group received one of the structured one-on-one educational sessions (i.e., hands-off or hands-on) within the first two hours of giving birth to her child. Mothers in control group received usual postpartum care. Follow-up assessments were conducted one, four, and eight weeks after the birth. Data collection was done through interview forms, examination and observation, checklist of breastfeeding status, breastfeeding self-efficacy and daily-feeding form. The obtained data were analyzed in SPSS using one-way ANOVA, Kruskal Wallis and correlation coefficient (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breastfeeding Self
  • efficacy; Hands
  • off; Hands
  • on