نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: خطر بروز بیماری‌های دیابت و قلبی - عروقی در افراد مسن، چاق و کم‌تحرک زیاداست. تمرین ورزشی، اختلالات متابولیکی مرتبط با این بیماری‌ها را بهبودمی‌بخشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین-6 و شاخص‌های لیپیدی مردان میان‌سالِ غیرفعال می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی و در سال 1391 در شهرستان ساری انجام‌شد. در این تحقیق، 24 آزمودنی در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به‌روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه‌ی تمرین مقاومتی درهشت هفته و در هرهفته، سه جلسه به-مدت 90 دقیقه باشدت 60 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه انجام‌شد. نمونه‌ی خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله‌ی تمرینی جمع‌آوری‌شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ویرایش 15 مقایسه‌ی میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی انجام و برای آزمون فرضیه‌ها، سطح معناداری 05/0>p در نظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد در گروه مقاومتی سطوح CRP،IL-6، درصدچربی بدن به‌ترتیب به‌میزان 14/19، 00/11 و 55/9 درصد کاهش معناداری یافت(05/0P).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی از طریق کاهش معنادار CRPو IL-6، دو عامل خطر جدید قلبی- عروقی، می‌تواند در کاهش خطر بیماری آترواسکلروز و بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in C-reactive protein, interleukin-6 and lipid biomarkers in sedentary middle-aged men after resistance exercise

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Mirseyyedi
 • Seyyed Reza Attarzadeh hosseini
 • Ehsan mir
 • Keivan Hejazi

چکیده [English]

Background: The risk of developing diabetes and cardiovascular disease in the elderly, obese and sedentary population is high. Exercise can improve metabolic disorders associated with these diseases. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks resistance exercises on C-reactive protein (CRP), Interleukin-6 (IL-6) and lipid biomarkers in sedentary middle-aged men.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted in 2012 in the city of Sari. In this study, 24 subjects were randomly divided into two groups; experimental and control group (each group 12). The resistance exercise program was performed for eight weeks, 3 times a week, 90 minutes per session, with intensity of 60-70 one repetition maximum. Blood samples were collected before and after the exercise intervention. Data were analyzed using SPSS version 15 and P

کلیدواژه‌ها [English]

 • C
 • reactive protein
 • Interleukin
 • 6
 • Resistance exercise
 • Sedentary middle
 • aged men