نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد مؤثر موجود در سیگار می‌باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم های قلبی عروقی، تنفسی و بافت‌های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش‌های دیابتی شده انجام گرفت.
مواد وروش ها:در این مطالعه تجربی از50 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 220 تا 250 گرم استفاده شد که به 5 گروه 10تایی شامل کنترل (فاقد تیمار)، شاهد دیابتی، 3 دسته تجربی شامل موش‌های دیابتی شده‌ای که تحت تیمار دوز‎های mg/kg125/0 ، 5/0 و 25/0، نیکوتین قرار داشتند تقسیم شدند. در این مطالعه برای دیابتی کردن موش‌ها از تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوتوسین استفاده گردید. در پایان آزمایش از موش‌ها خون گیری به عمل آمده و میزان سرمی آنزیم‎های AST، ALP، ALT، LDL، HDL، کلسترول، تری گلیسرید، انسولین و گلوکز بررسی گردید. داده‌ها به کمک آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون پیگیری Tukey توسط نرم افزار SPSS نسخه 18، آنالیز شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که غلظت آنزیم‌های ALP، AST، ALT، انسولین، گلوکز، کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL در گروه‌های تجربی دارای افزایش و غلظت HDL دارای کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نیکوتین، باعث افزایش عوارض ناشی از بیماری دیابت از قبیل افزایش قند، چربی‌ها و آنزیم‌های کبدی ALP، AST و ALT می-گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of nicotine on the serum level of insulin, glucose, lipid profile, Liver Enzymes (ALT, ALP, AST) in streptozotocin-induced diabetic adult male rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Fathi
  • Seyyed Ebrahim Hosseini
  • Leila Sayyadi

چکیده [English]

Background: Nicotine is one of the ingredients in cigarettes. Nicotine is toxic to the brain, cardiovascular system and respiratory tract and the body tissues. The present study aimed to investigate the effect of nicotine on the enzymes alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), glucose, and insulin lipid profile in diabetic rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 50 Wistar adult male rats weighing 220-250 g were used and divided into five groups of 10, including control (no treatment), diabetic control, and experimental (diabetic mice) groups 1, 2 and 3 that treated with 0.125, 0.25 and 0.5 mg/kg nicotine, respectively. In this study, diabetes was induced by intraperitoneal injection of 60 mg/kg of streptozotocin (STZ). At the end of the treatment period, blood samples were taken from mice and serum enzymes AST, ALP, ALT; and LDL, HDL, cholesterol, triglycerides, insulin and glucose levels were measured. Data analyses were performed in SPSS software 18, using ANOVA and Tukey test.
Results: The results showed a significant increase in the concentration of enzymes ALT, AST and ALP; and glucose, total cholesterol, triglyceride and LDL levels; but a significant decrease in HDL level in the experimental group compared with the control group.
Conclusion: Nicotine increases the complications of diabetes, such as increase in glucose, lipids and liver enzymes ALP, AST and ALT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nicotine
  • Insulin
  • Glucose
  • lipid profile
  • ALT
  • AST
  • ALP