نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: یون سیانید به‌عنوان یکی از ترکیبات خطرآفرین انسانی به‌شمار می‌رود. فرایند الکتروکواگولاسیون با کارایی بالا در حذف آلاینده ها، به‌عنوان یک فرایند مؤثر، مورد توجه‌است. هدف از این مطالعه، تعیین کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومنیومی در حذف سیانید از پساب سنتتیک با بهره‌گیری از کمک منعقد کننده منیزیم اکسید می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از یک محفظه‌ی واکنش با چهار الکترود آلومینیوم به ابعاد 200*20*2 میلی‌متر به حجم مفید1 لیتر مجهز به دستگاه مولد جریان الکتریسیته استفاده‌شده‌است. تأثیر پارامترهای (3-9)pH، ولتاژ(10-30 ولت)، غلظت اولیه‌ی سیانید ورودی (50-500 میلی‌گرم در لیتر) و غلظت‌های مختلف نانو ذرات اکسید منیزیم (1/0-1 گرم درلیتر) به‌عنوان کمک منعقد کننده مورد بررسی قرارگرفته‌است.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داده که راندمان فرایند در pH برابر 5، ولتاژ 30 ولت و غلظت اولیه‌ی آلاینده سیانید 50 میلی‌گرم بر لیتر، در مدت زمان 45 دقیقه، برابر 80 درصد است. با افزودن کمک منعقدکننده راندمان فرایند افزایش پیدا می‌کند. در مقادیر بهینه کمک منعقدکننده ( 1/0 میلی‌گرم بر لیتر) از ماده‌ی اکسید منیزیم در فرایند الکتروکواگولاسیون در طی زمان واکنش 45دقیقه، حذف سیانید 90 درصد حاصل شده‌است.
نتیجه‌گیری: فرایند الکتروکواگولاسیون، فرایندی مناسب در حذف سیانید می‌باشد. همچنین ذرات اکسید منیزیم به‌عنوان کمک منعقدکننده‌ی مناسب در این فرایند عمل‌کرده و سبب افزایش کارایی فرایند و متعاقباً باعث افزایش حذف سیانید شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of Elecrocoagulation process in cyanid removal from synthetic wastewater by Al electrod and using MgO as a coagulant aid

نویسندگان [English]

 • Jamal Mehralipor
 • Yosef Poreshgh
 • Amir Shabanloo
 • Mohammadreza Samarghandi
 • Roghiyeh Safari
 • Parisa Solgi

چکیده [English]

Background and objectives: Cyanide ion is one of the most dangerous compounds for the man. Electrocoagulation process with high efficiency to removing pollutants, than researchers considered a effective process. The aim of this study was to determine the efficiency of electrocoagulation process by aluminum electrodes in cyanide removal from synthetic wastewater using magnesium oxide as a coagulantaid.
Mehods: In this study, a reactor with four aluminum electrodes with dimensions 200 × 20 × 2 mm use of 1 Liter of useful volume of electricity generating device for the removal of cyanide was used. Effect of parameters such as pH(3-9), voltage (10-30 V), the initial concentration of cyanide(50-500 ppm) and different concentrations of magnesium oxide particles (0.1 to 1 mg l) as coagulant aid in the process were investigated.
Results: The results show that the efficiency of EC process at pH 5, voltage of 30 V and an initial concentration of cyanide, 50 mg/lit in 45 minutes, was 80 percent. process will Efficiency by adding coagulant aid. In optimal amounts of coagulant aid (0.1 mg/lit) in electrocoagulation process on the removal of the cyanide 90% was achieved.
Conclusion: Electrocoagulation process is suitable process for the removal of cyanide. Also, Magnesium Oxide as a coagulant aid in this process was good and increase process efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrocoagulation process
 • cyanide
 • Coagulant aid
 • Magnesium oxide
 • Synthetic wastewater