نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی رویکرد انعطاف‌پذیری در مواجهه با استرس نداشته و در به کارگیری مهارت‌های اجتماعی ضعف دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف-پذیری شناختی نوجوانان دختر انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش آزمایشی، 24 نفر از دختران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از بین دختران دبیرستانی سال تحصیلی 1392- 1393 شهرستان اسفراین که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌داد، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر) و کنترل گماشته شدند. قبل و بعد از انجام مداخلات، بر روی آزمودنی‌های هر دو گروه پرسشنامه‌های اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN)، انعطاف‌پذیری شناختی (CFI)، رضایتمندی مراجع (CSQ) و شاخص بهبود کلی بالینی (CGI) اجرا شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANOVA) در نرم افزار SPSS-19 با سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. همچنین درصدهای بهبودی مورد محاسبه قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود بیشتر انعطاف‌پذیری شناختی و کاهش معنادار اضطراب اجتماعی می‌شود (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Heimberg and Becker Cognitive Behavioral Group Therapy in Improving Female Adolescents Social Anxiety and Cognitive Flexibility

نویسندگان [English]

  • Mehdi Roeen Fard
  • Hossein Share
  • Elham Haghi

چکیده [English]

Background: Individuals with social phobia don’t have a flexible approach to deal with stress and they are weak to practice social skills. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the Heimberg- Becker group cognitive- behavioral therapy in Improving Female Adolescents Social Anxiety and Cognitive Flexibility.
Materials and Methods: In this experimental design, 24 patients with social phobia were selected from 2013-2014 highschool female students of Esfarayen, Iran. They randomly assigned to experimental (Cognitive-Behavioral Group Therapy Heimberg- Becker) and control groups. All subjects of both groups responded to Social Phobia Inventory (SPIN), Cognitive Flexibility Inventory (CFI), Client Satisfaction Questionnaire (CSQ), and Clinical Global Index (CGI) at pre and post treatment. Data were analyzed by t-test and multiple analyses of variance (MANOVA) using SPSS-19 statistical package and P values less than 0.05 were considered significant. Also, improvement percents were computed.
Results: Results showed that CBGT compared to control group lead to more significant improvement in cognitive flexibility and social anxiety (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • COGNITIVE
  • behavioral group therapy
  • social anxiety
  • cognitive flexibility
  • adolescents
  • teatment satisfaction
  • clinical improvement