نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پارگی زودرس پرده‌های جنینی، یکی از علت‌های عمده‌ی زایمان زودرس و ناتوانایی‌های پره ناتال است. با توجه به اهمّیّت این عارضه و عدم وجود عوامل قطعی مساعدکننده‌ی آن، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون مادران در نیمه‌ی اوّلِ بارداری انجام‌شده‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی طولی، درسال‌های 1389 ـ 90 بر روی 1100 مادر باردار در سن حاملگی 20-14 هفته در درمانگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های تهران انجام‌شده‌است. از واحدهای پژوهشی مورد مطالعه، نمونه‌ی خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک و بارداری تکمیل‌گردیده‌است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری کای دو، تی مستقل، من ویتنی و رگرسیون لجستیک با سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام‌یافته‌است.
یافته‌ها: میانگین سن مادران3/4±7/26سال، میانگین سطح سرب خون مادران µg/dl 9/4±7/4 و وقوع پارگی زودرس پرده‌های جنینی 8/6%گزارش‌گردیده‌است. جهت بررسی ارتباط PROM با سطح سرب خون مادر، از آزمون آماری تی مستقل استفاده‌ شده که ارتباط معنادار آماری میان میانگین لگاریتم سطح سرب خون در دو گروه با PROM و بدون PROM مشاهده‌ن گردیده‌ است (8/0P=). همچنین جهت بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون بالا (بیش از µg/dl 10) با استفاده از آزمون آماری کای دو، ارتباط معنادار آماری مشاهده‌ نشده ‌است (8/0P=).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌داده که بین سطح سرب خون مادران در نیمه‌ی اوّلِ بارداری، با پارگی زودرس پرده‌های جنینی ارتباطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Premature rupture of membranes and maternal blood lead levels in early pregnancy

نویسندگان [English]

  • Lida Moghaddam Banaem
  • Seyyedeh Samira Mokhlesi
  • Masoud Kimiagar
  • Minor Lamieyan
  • Leila Ghalekhandabi
  • Siamak Mohebbi

چکیده [English]

Introduction and Objective: Premature rupture of membranes (PROM) is one of the leading causes of preterm delivery and Potential adverse in prenatal. Given the importance of certain factors and lack of it's predisposing to this complication, this study aimed to investigate the relationship between PROM and the mother's blood lead level in first half of pregnancy.
Materials and Methods: This longitudinal study has done on 110 pregnant women at 14-20 weeks gestational age at clinics in teaching hospitals affiliated to Tehran University in the years 1389-1390.Obtainig blood samples to measure lead in enrollment and demographic and pregnancy questionnaire was completed. Data were analyzed by SPSS16 software and Corelation Spearman, χ2, Man-Whitney U, Linear regression tests and P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premature Rupture of membranes
  • Maternal blood lead levels
  • pregnancy