نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تعیین تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب، بر سطوح کورتیزول وTGF-β در مردان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی و کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل بیماران مرد مبتلا به MS مراجعه کننده به مطب خصوصی پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر مشهد می‌باشد که از این بین 30 نفر انتخاب شده و به‌صورت تصادفی به دو گروه (کنترل و تجربی) تقسیم شده‌اند. برنامه‌ی تمرینی گروه‌ تجربی، شامل 24 جلسه‌ی 40 دقیقه‌ای تمرین هوازی در آب به‌مدت هشت هفته و با تواتر 3 بار در هفته بوده‌است. به‌طوری‌که بر طبق اصل اضافه بار، بعد از هر هشت جلسه، 10 دقیقه به زمان جلسه‌ی تمرینی اضافه ‌شده‌است. قبل و بعد از انجام برنامه‌ی تمرینی خون‌گیری از آزمودنی‌ها که شامل متغیرهای کوتیزول و TGF-β می‌باشد انجام‌شده‌است. تحلیل داده-ها با استفاده از آزمون t مستقل (تفاوت بین گروهی) و آزمون t همبسته (تفاوت درون گروهی) درسطح 05/0≥p صورت‌ گرفته‌است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین دو گروه، در سطوح کورتیزول تفاوت معنی‌دار بود (001/0 P=)؛ به نحوی‌که تمرین موجب کاهش معنی‌دار این فاکتور شد و علیرغم کاهش در سطح TGF-β تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (09/0P=).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داده بیماران مبتلا بهMS برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی خود، می‌توانند با کاهش در سطوح TGF- به‌واسطه‌ی شرکت در تمرین هوازی در آب، البته با یک دوره‌ی تمرینی طولانی‌تر سود ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of aerobic exercise in water on cortisol levels and TGF-β in patients with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Soltani
  • Mehrdad Fathi
  • Mahtab Moazzemi
  • Nasrin Golradi

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise in water on cortisol levels and TGF-β in men with multiple sclerosis (MS).
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental and applied method with pre and posttest. The study population was 30 male patients with MS referred to a neurologist in Mashhad, Iran; who were randomly divided into two groups (experimental and control). Exercise program for the experimental group consisted of 24 40-minute sessions of aerobic exercise in water for eight weeks, with a frequency of three times per week. So that, based on the principle of overload, after every eight sessions, 10 minutes was added to exercise program. Before and after the exercise program, blood samples were taken from the patients for measurement of cortisol and TGF-β levels. Data were analyzed by independent sample t-test (between-group differences) and paired t-test (within-group differences), and P≤0.05 was statistically considered significant.
Results: The results indicated that there was a significant difference between the two groups in cortisol levels; so that the exercise program significantly decreased cortisol levels (P=0.001). On the other hand, there was no significant difference in TGF-β levels.
Conclusion: The results showed that MS patients can benefit from a longer period of aerobic exercise in water, to improve their own immune system via reduction in TGF-β level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise in Water
  • TGF
  • β
  • cortisol
  • Multiple Sclerosis