نویسندگان

تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده تغذیه

چکیده

زمینه و هدف: تغییر و افزایش سطوح عوامل التهابی و گلیسمی یکی از مشکلات بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح نشانگرهای التهابی CRP،IL-6 و گلوکز ناشتا در این بیماران طراحی گردید.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور کنترل شده بر روی 44 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 صورت گرفت. ابتدا بیماران به صورت طبقه بندی شده تصادفی بر حسب جنس و BMI به دو گروه دریافت کننده 200 میلی لیتر آب هویج غنی شده با 10 میلی گرم بتاکاروتن (گروه الف) و آب هویج معمولی (گروه ب) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 8 هفته، هر روز 200 میلی لیتر آب هویج در وعده ناهار (به جای یک واحد غلات) دریافت نمودند. یاد آمد 24 ساعته خوراک در 3 روز متوالی و 6 روز غیر متوالی در ابتدا و انتهای مطالعه گرفته شد. همچنین مقادیرCRP، IL-6، گلوکز ناشتا و بتاکاروتن سرم در نمونه های خون ناشتا در شروع و پایان هفته هشتم اندازه گیری شدند. در نهایت داده های بررسی مصرف با نرم افزار Nutritionist IV آنالیز و برای آزمون های آماری از نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.
یافته ها: در هر گروه 22 بیمار (شامل 11 مرد و 11 زن مبتلا به دیابت نوع 2) قرار گرفتند. سطح بتاکاروتن سرم به طور معناداری در گروه دریافت کننده آب هویج غنی شده با بتاکاروتن در مقایسه با گروه ب افزایش یافت (به ترتیب 64.9±111.9 در ابتدا و 43.9±72 در پایان مطالعه، P=0.02) و سطح CRP سرم در گروه الف، نسبت به گروه ب، کاهش یافت (به ترتیب 2172.6±-996.9 و 1412.4±-537.3، p=0.098) ولی این میزان کاهش به لحاظ آماری معنادار نبود و همچنین کاهش سطح IL-6 سرم نیز در گروه الف، نسبت به گروه ب، نیز به لحاظ آماری معنادار نبود (به ترتیب 2.1±-0.8 و 2.4±-0.6، p=0.085) و همچنین گلوکز ناشتا نیز در این تحقیق در هر دو گروه طی مطالعه تحت تاثیر قرار نگرفت.
نتیجه گیری: مصرف روزانه 200 میلی لیتر آب هویج غنی شده با 10 میلی گرم بتاکاروتن به مدت 8 هفته بدون تاثیر معنادار بر مقدار گلوکز سرم و شاخص های التهابی، سبب بهبود سطوح آنتی اکسیدانی سرم از قبیل افزایش سطح بتاکاروتن در بیماران دیابتی نوع 2 می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF CARROT JUICE ENRICHED WITH BETA CAROTENE ON SERUM LEVELS OF INFLAMMATORY INDICATORS IN TYPE 2 DIABETICS

نویسندگان [English]

  • Bahram RashidKhani
  • Tirang Rezaneyestani
  • Shahin Rasooli
  • Atena Ramezani
  • Farideh Tahbaz

چکیده [English]

Background and Purpose: Variation and increase in the levels of inflammatory factors and glycemia are among the major problems of type 2 diabetics. Therefore, the present study was designed to investigate the effect of beta carotene-enriched carrot juice on CRP inflammatory indexes, IL-6 and FBS glucose in diabetics. Methods and Materials: This randomized double blind clinical trial was conducted on 44 type 2 diabetics. Participants based on gender and BMI were assigned into two groups (Group A receiving 200 ml carrot juice enriched with 10 mg beta carotene and Group B receiving normal carrot juice) by randomized stratified sampling. Both groups received 200 ml carrot juice for 8 weeks for lunch (instead of cereals). A 24-hour recall was obtained for 3 consecutive and 6 concomitant days at the beginning and end of the study duration. Also, CRP, IL-6, FBS glucose and serum beta carotene levels were measured in FBS blood sample at the beginning and end of the study duration. The consumption data were fed into Nutritionist IV, and analyzed in SPSS 11.5. Results: Each group consisted of 22 (11 male and 11 female diabetics) participants. There was a significant increase in the levels of beta carotene in group A (111.9±64.9 at the beginning and 72±43.9 at the end) (p=0.02). However, the reduction of CRP in Group A (-996.9±2172.6 at the beginning and -537.3±1412.4 at the end) was not significant (p=0.098). Also, IL-6 reduction in Group A (-0.8±2.1 at the beginning and -0.6±2.4 at the end) was not significant (p=0.085). FBS glucose was also not examined in the present study. Conclusion: Daily consumption of carrot juice enriched with 10 mg beta carotene for eight weeks caused an improvement in the levels of serum antioxidants including beta carotene in type 2 diabetics, with no significant effects on serum glucose and inflammatory indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 Diabetes; IL
  • 6; CRP; Beta carotene; Carrot Juice