نویسندگان

اقدسیه، سه راه اراج، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز علوم اعصاب

چکیده

زمینه و هدف: چشم از حساس ترین اعضا در مواجهه با گاز خردل (Sulfur Mustard or Hun Distilled) است. تاثیر درمانی عوامل ضد التهابی بر کاهش ضایعات اپیتلیال قرنیه ناشی از خردل در مطالعات مختلفی نشان داده شده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات محافظتی استفاده از قطره های بتامتازون، دیکلوفناک سدیم و بتامتازون-دیکلوفناک سدیم در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل پرداخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 36 سر خرگوش استفاده شد که به طور تصادفی در 6 گروه مساوی قرار گرفتند. گروه ها شامل سه گروه شاهد، حلال، خردل و سه گروه محافظتی بودند که قبل از مواجهه با خردل قطره های بتامتازون، دیکلوفناک سدیم و بتامتازون دیکلوفناک سدیم را دریافت کرده بودند. حیوانات به مدت دو هفته نگه داری شده و گروه های محافظت هر هشت ساعت یک بار قطره ها را دریافت نمودند. معاینه پس از شروع آزمایش در روزهای اول، دوم، پنجم، هفتم و چهاردهم توسط متخصصین چشم به وسیله اسلیت لمپ تحت بیهوشی انجام شد. در پایان روز چهاردهم، نمونه های بافتی از قرنیه برداشته شد و جهت بررسی فراساختار اپیتلیوم قرنیه آماده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه توسط نرم افزار SPSS 13 استفاده گردید.
یافته ها: از دیدگاه بالینی، نقص اپیتلیوم قرنیه در پایان روز چهاردهم در گروه محافظتی دیکلوفناک سدیم (1.32±4.2) در مقایسه با گروه خردل (8.42±68.7) کاهش معناداری داشت (P=0.034)؛ گروه بتامتازون-دیکلوفناک سدیم (1.17±4.2) در مقایسه با گروه خردل نیز کاهش معناداری داشت (P=0.031). این آسیب در گروه محافظتی بتامتازون مشاهده نگردید. فراساختار سطح اپیتلیوم قرنیه و میکروویلی های سطح سلول های آن در گروه محافظت با بتامتازون تقریبا مشابه گروه شاهد بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بتامتازون توانسته است از آسیب اپیتلیوم قرنیه در چشم خرگوش های آلوده به خردل جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prophylactic Effects of Betamethasone and Diclofenac-Na on HD-induced Corneal Epithelium of Rabbits in Acute Phase

نویسندگان [English]

  • Seyyed Homayon Sadraei
  • MohammadHosein Asadi
  • Khosro Jadidi
  • Mostafa Naderi
  • Gholamreza Kaka
  • Gholamreza PourHeidari

چکیده [English]

Background and Purpose: Eyes are among the most sensitive organs to chemical agents especially Sulfur mustard or Hun Distilled. Therapeutic effects of anti-inflammatory drugs have been shown on the decrease of epithelium of corneal injuries after being exposed to sulfur mustard. The aim of the present study was to evaluate the protective effects of topically applied Bethametazone - Diclofenac Na in rabbits. Materials and Methods: In this experimental research, thirty six rabbits were used. Animals were randomly divided into six equal groups (6 rabbits in each group) including control, solution and mustard groups and prophylaxis groups included Betamethasone, Diclofenac Na; Betamethasone-Diclofenac Na were applied before being exposed to the sulfur mustard solution. Animals were kept for 2 weeks and the drugs were used 3 times a day for 2 weeks. Slit-lamp examinations were performed under anesthesia before exposure and subsequently at days 1, 2, 5, 7, and 14 after sulfur mustard exposure by ophthalmologists. At the end of the 14th day, specimens of cornea were obtained for ultrastructural evaluation of corneal epithelium. Statistical analysis was performed by one way analysis of variance (ANOVA) with Tukey’s test using SPSS 13 software. Results: No significant differences were found between the control and solvent groups as far as the variables were concerned. Corneal epithelial defect and severe changes in ultrastructure of corneal epithelial surface was found in the sulfur mustard group. Clinically, corneal epithelial defect in prophylactic Diclofenac Na group (4.2±1.32) decreased significantly when compared to the mustard group (68.7±8.42) (P=0.034). Betamethasone-Diclofenac Na group (4.2±1.17) also decreased significantly when compared to the mustard group (68.7±8.42) (P=0.031). The corneal epithelial defect was not seen in prophylactic Betamethasone group. Ultrastructural damage of corneal epithelial surface and their microvillus in Betamethasone group was similar to the control group. Conclusion: Betamethazone is capable of protecting corneal epithelial defect in the eyes of rabbits exposed to sulfur mustard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfur Mustard; Prophylaxis; Betamethasone; Diclofenac Na; Corneal epithelial defect