نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اجرای ارزیابی درونی فرصتی جهت شناخت توانایی ها،مشکلات و تشویق مسئولین به رفع معضلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود یا ارتقا کیفیت در شاخص های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی فراهم می سازد لذا با همین هدف گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اقدام به انجام ارزیابی درونی نموده است.
موادوروش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است ..جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته ارزیابی درونی ، اعضاء هیئت علمی ، مدیر گروه ، دانشجویان ، دانش آموختگان ، کارورزان و سرپرستان گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 1388-1387 می باشد . دانشجویان ، کارورزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده واعضای کمیته ارزیابی ، اعضاء هیئت علمی ، مدیر گروه وسرپرستان به روش سرشماری انتخاب گردیدند. در این ارزیابی ده عامل رسالت ها و اهداف،مدیریت و ساختار سازمانی،هیات علمی،دانشجویان،فرایند تدریس و یادگیری،دوره های آموزشی و برنامه های درسی،امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی،پژوهش،دانش آموختگان و کارورزان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها ، پرسش نامه‌، مصاحبه‌ و فرم‌ اطلاعاتی‌ بود‌. پس از تکمیل و جمع آوری اطلاعات، تمام داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 و روش های آماری توصیفی و تحلیلی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج کمتر از 50% نامطلوب،نتایج داده های بین 75%-50% نسبتا مطلوب و نتایج داده های بیشتر از 75% مطلوب در نظر گرفته شد.
یافته ها: گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزواز،از 10 عامل مورد ارزیابی، در مجموع امتیاز80/55 (79/2 درصد) را به دست آورد که با توجه به معیار رتبه بندی، ارزیابی درونی گروه پرستاری در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد.
نتیجه گیری: اگر چه نتیجه ارزیابی درونی گروه پرستاری نسبتا مطلوب بود، اما باز هم به تجدید نظر بیشتر و تغییرات لازم و اجرای راه کار های حاصل از نتایج ارزیابی درونی برای ارتقائ کیفیت در گروه آموزشی مذکور نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal evaluation of nursing department of Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Tahereh Tovfighiyan
  • Saeed Shojaee
  • Seyyedeh Fatemeh Rahnamaye Rahsepar

چکیده [English]

Background: Implementation of internal assessment provides Opportunity to identify strengths, challenges, and encourages the authorities to resolve problems and provide appropriate raining to improve or upgrade the quality of education, research and management .Therefore, Nursing Department of Sabzevar University of Medical Sciences, conducted internal evaluations.
Materials and Methods: This study was descriptive and analytical cross- sectional research. The study population included all members of the internal evaluation committee, faculty, administrator groups, students, graduates, interns, and nursing supervisor at University Medical Sabzevar comprised 87-88 school year. Students and interns were selected by simple random sampling method. evaluation committee members, faculty , administrator group and supervisors were selected through census sampling method. The ten factor that were evaluated included mission and objectives, management and organizational structure, faculty, students, teaching and learning process, training and curriculum, teaching and research facilities, graduates and interns. Data were collected by questionnaire, interview and questionnaire. After the completion and collection of information, all data were analyzed using SPSS version 15 and descriptive and analytical statistics methods. values were interpreted, lower than %50 undesirable, between %50-%74.9 partially desirable and higher than %75 desirable.
Results: The results showed that from the 10 factors examined, Department of Nursing achieved a total score of 80/55 (79/2 percent) . According to the ranking criteria, the internal evaluation is relatively favorable within the Department of Nursing.
Conclusion: Although the result of internal assessment nurse was desirable, But it still appeals more and Necessary changes and Implementation of the strategy for improving the quality of internal evaluation in the Department is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Department of Nursing Education
  • sabzevar