نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از فاضلاب خانگی و صنایع به آب های پذیرنده به پدیده اتروفیکاسیون، افزایش رنگ و کاهش اکسیژن محلول در آب های سطحی و رودخانه ها منجر می شود. علاوه بر این، رنگ ها دارای خاصیت سرطانزایی و جهش زایی می باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن بود.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گردید. در این مطالعه، در فرایند حذف رنگ اسید بلاک، متغیرهای زمان تماس (150،120،90،60،30 و 180 دقیقه)، pH (3، 7 و 11)، دوز جاذب (4/0، 8/0، 2/1 و 6/1 گرم در 200 میلی لیتر)، غلظت رنگ (150، 50 و200 میلی گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند با افزایش زمان تماس، راندمان حذف از 85/92 به 17/99 درصد؛ و با افزایش غلظت جاذب، راندمان حذف از 11/62 به 1/99 درصد افزایش یافت. با کاهش pH میزان حذف رنگ به ترتیب از 71/53 به بیش از 99 درصد، و همچنین با کاهش غلظت رنگ از 200 به 50 میلی گرم در لیتر، میزان حذف رنگ از 97/99 به 100 درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف رنگ اسید بلاک 1، از معادله ایزوترم تعادلی لانگمویر (999/0R2

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removal of acid black 1 dye from aqueous solution using nano-iron particles

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dareyni
  • Seyyedeh Azam Amini Mohammadiyeh
  • Hamidreza Zare Sani
  • MohammadHoseein Saghi

چکیده [English]

Background: Discharge of colored sewages, resulting from domestic and industrial wastewaters, results in eutrophication, coloring and hypoxia of waters. Furthermore, colors have mutagenic and carcinogenic effects. This study aimed to investigate the removal rate of acid black 1 dye from aqueous solution using
nano-iron particles.
Materials and methods: This study was done experimentally and discontinuously in lab scale. The effect of variables such as contact duration (30, 60, 90, 120, 150 and 180 min), pH (3, 7 and 11), adsorbent dose (0.4, 0.8, 1.2 and 1.6 g/200ml) and dye concentration (50, 150 and 200 mg/l) were evaluated on the removal rate of dye from aqueous solution. The data were analyzed using Excel software.
Results: The results showed that with increase in contact duration, the removal efficiency of dye also increased from 92.85 percent to 99.17 percent. Also, the increase in adsorbent concentration resulted in increase in removal efficiency of dye from 62.11 percent to 99.1 percent. A decrease in pH and dye concentration also increased removal efficiency of dye from 53.71 percent to 99 percent, and from 99.97 to 100 percent, respectively. The results of isothermal study showed that the removal of acid black 1 dye from aqueous solution follows from the Langmuir equation (0.999

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano
  • iron particles
  • Acid black 1 dye
  • Dye removal