نویسندگان

چکیده

مقدمه: افراد می توانند با استفاده از هوش معنوی فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود. هدف مطالعه حاضر این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی شادکامی می باشد یا خیر.
روش:این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391 انجام شد، در این مطالعه تعداد 129 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به صورت تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه پرسش نامه های خودسنجی هوش معنوی و شادکامی آکسفورد را تکمیل نمودند و داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی و t مستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گام به گام(stepwise) توسط نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها:ضریب همبستگی بین هوش معنوی و شادکامی برابر 505/0=r به دست آمد، که از نظر آماری معنی دار بود (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting happiness based on spiritual intelligence

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Zamiri Nejad
  • Maryam Piltan
  • Maryam Hagh shenas
  • Yaser Tabaraee
  • Arash Akaberi

چکیده [English]

Introduction: People can direct their lives and activities into deeper, richer and more meaningful way using spiritual intelligence. Utilization of spiritual patterns in everyday life leads to an enhanced compatibility and evolution of well-being. The purpose of this study is to determine if spiritual intelligence can predict happiness.
Methodology: This cross-sectional analytical study was carried out among students of North Khorasan University of Medical Sciences in the year 1391. 129 individuals were selected via Stratified sampling method. Individuals were assessed by spiritual intelligence questionnaire and Oxford Happiness Inventory (OHI) whereas statistical data was analyzed by Pearson correlation coefficient, t-student test and linear multiple regression (stepwise), by SPSS 20 software. The p-value was considered 0.05.
Results: Correlation coefficient between spiritual intelligence and happiness was r=0.505 (p-value

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Happiness
  • Students