نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی– عضلانی یکی از مهم ترین موضوعات سلامت شغلی در دنیای امروز می باشد وتقریبا در تمام مشاغل شیوع بالایی دارد. کشاورزی یکی از بخش های مهم در عرصه تولید کشور است که علاوه بر نقش اشتغال زایی، توجه همه جانبه به این بخش می تواند به رونق اقتصادی، استقلال و خودکفایی کشور نیز کمک نماید.کارگران بخش کشاورزی به عنوان افرادی شناخته می شوند که کار فیزیکی سخت انجام می دهند، بنابراین بیش تر در معرض ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان سبزوار انجام گردید.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده است که به صورت مقطعی در 400 نفر از کشاورزان حوزه زراعت شهرستان سبزوار انجام گردید . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد نوردیک بود که به صورت حضوری توسط پرسش گران آموزش دیده تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آماری در نرم افزار spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در اندام های یک یا هر دو زانو ، کمر و یک یا هر دو پا قوزک پا در یکسال گذشته به ترتیب 52% ، 5/46% و 27% است . نتایج نشان داد که بین درد ناحیه کمر و وزن (033/0P=) ، بین درد در یک یا هر دو زانو و سن (0001/0P=)، بین درد دریک یا هر دو زانو و قد (036/0P=) و درد ناحیه شانه و سن (028/0 P=) در یک سال گذشته ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین اختلالات اسکلتی - عضلانی در کشاورزان حوزه زراعت شهرستان سبزوار با مشخصات دموگرافیک مانند وزن ، سن وقد ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on Prevalence of Musculoskeletal disorders and associated risk factors among Sabzevarian farmers in 2011

نویسندگان [English]

  • SeyyedMehdi Razavi
  • Ahmad Bashteni
  • Shokrollah Zarghani
  • Yaser Tabaraee

چکیده [English]

Introduction: Now a days, musculoskeletal disorders are of a great concern in job health issues and their prevalence are relatively high among various occupations. On the other hand, agriculture is one of the most important production sections which have great roles in creating new jobs, and if these sections pay well attention, it can help in renewing economic growth, independency, and self-efficiency in our country. In the agricultural sections the workers do hard physical jobs, so these persons encounter musculoskeletal disorders more than the others.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was a cross-sectional one which performed among 400 farmers in Sabzevar. The data were gathered through Nordic Standard Questionnaire in which a group of trained persons completed it by interviewing. Gathered data were analyzed through statistical tests by the use of SPSS, v.16.
Results: The prevalence rate of musculoskeletal disorders in one or both knees, the waist and one or both feet and finally the ankle during one year was 52%, 46.5 and 27%, respectively. The result showed that during the last year, there was a significant relation between pain in waist and individuals’ weight (p = 0.033), pain in one or both knees and their age (p= 0.0001), pain in one or both knees and the height (0.036) and pain in shoulders and age (p=0.028).
Conclusion: The results showed that there is a significant relation between the musculoskeletal disorders in farmers and their demographic characteristics like weight, age and the height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • farmers
  • Nordic questionnaire