نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می‌شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار است. جامعه پژوهش را 65 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می دهند. بیماران بر اساس معیارهای ورود و خروج به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس با استفاده از روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (32نفر) و مداخله (33 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت 15 دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه خلاصه شده سنجش خستگی (BFI) بود، در سه نوبت قبل از مداخله، 2 هفته بعد و در پایان هفته چهارم در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری من ویتنی، کای اسکوئر و تی مستقل و معادلات برآورد تعمیم یافته با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 5/11 و SAS نسخه 9.1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار خستگی در گروه مداخله قبل از آرام‌سازی بنسون84/0± 97/6، دو هفته بعد07/1±25/5 و چهار هفته بعد11/1± 92/3 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین امتیازات خستگی نمونه‌های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی‌داری را نشان داد(01/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Benson Relaxation Response on Hemodialysis Patients’ Fatigue

نویسندگان [English]

  • Mohsen Koushan
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Mohaddeseh Mohsenpour
  • Narjes Heshmatifar

چکیده [English]

Background and aims: Many patients with chronic renal failure are fatigue due to disease process and long-term treatment with hemodialysis. Because of very different side effects of medication, using complementary methods seems to be reasonable way to reduce fatigue in hemodialysis patients. This study aimed to effect of Benson relaxation on fatigue in hemodialysis patients.
Materials and methods: The present research is an experimental controlled trial study conducted on 65 hemodialysis patients selected from Vasei Sabzevar Educational hospital in 2013. Patients were selected using convenience sampling method according to inclusion and exclusion criteria and then were divided randomly into two groups( 33 patients) in experimental and (32 patients) in control group. The experimental group received Benson relaxation for 15 minute, twice a day during one month. control group received no intervention. Data-collecting instruments included demographic information form and Brief Fatigue Inventory (BFI) questionnaire were completed before, 2 and 4 weeks after intervention. Data were analyzed by means of SPSS-11/5 and SAS 9.1 statistical software using descriptive statistics, T test, Chi-square, Mann-Whitney Test and generalized estimation equations.
Results: Mean score of fatigue in the experimental group was 6/97± 0/84, 5/25± 1/07and 3/92 ± 1/11 before intervention, after two weeks and four weeks later, respectively. Analysis of the data revealed a significant difference between the mean score of fatigue of before and after intervention in the experimental group(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benson relaxation; Fatigue; Hemodialysis