نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تأمین بهداشت دهان بیماران دارای لوله‌ی تراشه است. پاکسازی دهان، می‌تواند با کاهش میزان پلاک‌های دندانی، بیماریهای لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه‌ی بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. جامعه‌ی پژوهش در این مطالعه، بیماران بستری شده با لوله‌ی تراشه از زمان بدو ورود به بخش مراقبت ویژه بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار، در سال 1392 می‌باشند. در پژوهش حاضر، 30 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب و با استفاده از روش بلوک‌های جایگشتی جهت مراقبت دهان به دو گروه مسواک و کلرهگزیدین تقسیم شده‌اند. در هر گروه 15 نفر قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و چک لیست سلامت دهان، ابزار بررسی دهان بواس اصلاح شده وMPS استفاده‌گردیده‌است. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار R نسخه 3.0.2و آزمون‌های آماری مجذور کای، فیشر، آزمون تی و رگرسیون لجستیک چندسطحی داده‌های هم‌بسته در سطح اطمینان 95% تجزیه و تحلیل شده‌است.
یافته‌ها: بیماران گروه مسواک و کلرهگزیدین از نظر ویژگی‌های سنّ، جنس و داروهای مصرفی همگن می‌باشند (05/0p>). نتایج نشان می‌دهدکه مسواک و کلرهگزیدین در پیشگیری از ضایعات دهان مؤثرند، اما در مواردی که از مسواک استفاده شده، روند بهبود وضعیت بهداشت دهان بیمار بهتر بوده است( 52/1=OR ، 046/0=p).
نتیجه‌گیری: نتایج مشخص کرده استفاده از مسواک وخمیر دندان، اثر قابل توجهی در کاهش ضایعات دهان در مقایسه با کلرهگزیدین دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison between chlorhexidine solution and toothbrush in preventing oral lesions in patients hospitalized in intensive care unit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alinejad Moghaddam
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Zahra Estaji
  • Mojtaba Rad

چکیده [English]

Introduction: Oral health care in patients with an endotracheal tube is one of the most important aspects of nursing care and nursing tasks in intensive care units. Mouth cleaning can reduce the amount of dental gingival, gum disease and the incidence of pneumonia associated with mechanical ventilation.
Purposes: The purpose of this study is the comparison between the effect of chlorhexidine solution and toothbrush in the prevention of oral lesions in patients hospitalized in intensive care unit in Shaheed Beheshti Hospital of Sabzevar.
Materials and methods: This study is a clinical trial. The Research Society in this study is patients hospitalized with endotracheal tube from the arrival time in intensive care unit in 1392. In this study, 30 patients were selected with target-based approach. They were divided into two groups by permutation blocking method for oral care toothbrush and chlorhexidine. There were 15 patients in each group. Beck Oral Assessment Scale (BOAS) modified and MPS are used in order to collect information on demographics List of information from the checklist of oral health. Data are analyzed by R software, Kolmogorov–Smirnov test, Chi square test, and Fisher and multiple logistic regression at 95% confidence level.
Results: Patients toothbrush and chlorhexidine groups of characteristics like age, sex, and drugs were similar (p>0.05). The results show that the toothbrush and chlorhexidine are effective in preventing oral lesions, but in some cases, when the toothbrush was used, the oral health status of the patient was better (OR=1.52، p=0.0046).
Discussion and conclusion: The results indicated the use of toothbrushes and toothpaste is a significant effect in reducing oral lesions in comparison with chlorhexidine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensive care
  • chlorhexidine
  • toothbrushes
  • oral lesions