نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیسترس تنفسی نوزاد، از علت‌های اصلی مرگ و میر نوزادان نارس به‌شمار می‌رود. یکی از درمان‌های استاندارد آن، سورفاکتانت است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش NICU شهرستان سبزوار انجام‌شده‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت مقطعی بر روی نوزادان نارس بستری‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان بیمارستان برادران شهید مبینی سبزوار در طی دوره‌ی زمانی 1388 و 1389 انجام‌شد. نمونه‌گیری به‌روش آسان در دسترس با حجم نمونه 115 نفر در سطح اطمینان 95% صورت‌گرفت. شرط ورود به مطالعه، نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی در دوره‌ی زمانی 1388-89 با سنّ حاملگی 26 تا 37 هفته بود که تحت درمان ناجی (RESCUE) با سورفاکتانت قرار گرفته‌بودند. معیارهای خروج از مطالعه، نوزادان با آپگار دقیقه 5 کمتر از 7 و یا مبتلا به ناهنجاری مادرزادی عمده و یا دریافت استروئید توسط مادر قبل از زایمان بود. اطلاعات، با استفاده از چک لیست بررسی اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس جمع‌آوری‌شد. چک لیست با استفاده از روایی محتوایی و پایایی توافق مشاهده‌گرها تأیید شد (9/0=r). جهت آنالیز داده‌ها، از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و آزمون‌های ناپارامتری آنالیز واریانس و مقایسات چندگانه، کروسکال والیس، و کای دو استفاده‌شد.
یافته‌ها: 41 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولدِ کمتر از 1500 گرم، و 74 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولدِ بیش از 1500 گرم قرارگرفتند. براساس آزمون‌های آماری، در نوزادان زیر 1500 گرم، مدت زمان انتوباسیون نوزادانی که نیوفکتانت گرفته‌بودند، با تفاوت آماری معناداری نسبت به دو داروی دیگر، بیشتربود (01/0P=). مدت دریافت CPAP در گروه کوروسورف، نسبت به سورونتا و نیوفکتانت، با تفاوت آماری معناداری، بیشتر بود. مدت زمان لازم برای شروع تغذیه در نوزادانی که سورونتا دریافت کرده بودند، کمتر از نوزادانی بود که نیوفکتانت دریافت کرده‌بودند. در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، هیچ‌کدام از متغیرها، اختلاف آماری معناداری در سه گروه دریافت کننده سورفاکتانت نداشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان‌می دهد که از بین سه نوع سورفاکتانت دریافتی توسط نوزادان، سورونتا دارای کارایی بهتری نسبت به دو داروی دیگر (کوروسورف و نیوفاکتانت) می‌باشد. لیکن با توجه به اهمّیّت به‌کارگیری این دارو و نتایج متفاوت مطالعات انجام شده، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of different types of surfactant on the treatment of respiratory distress in preterm neonates admitted to NICU of Mobini Hospital of Sabzevar, in 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Bi bi leila Hosseini
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Esmat Vafaee Fard
  • Mitra Aldaghi
  • Nasrin Hashemian Nejad

چکیده [English]

Backgound: Neonatal respiratory distress is a main cause of preterm neonatal mortality. Surfactant is one of its standard treatments. The current study was conducted to compare clinical effects of different kinds of surfactant in the treatment of respiratory distress of preterm neonates admitted to NICU of Sabzevar.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on the preterm neonates admitted to NICU of Shahid Mobini Hospital of Sabzevar University of Medical Sciences, in 2009-2010. Sample size was 115 neonates at 95% confidence interval. Inclusion criteria were neonates with respiratory distress and 26-37 weeks gestional age who had been treated with surfactant. Exclusion criteria were neonates with 5-min Apgar score less than 7, neonates with major congenital anomalies, or neonates whose mothers received steroids before giving birth. The data were gathered by questionnaire to assess clinical effects of different kinds of surfactant in the treatment of preterm neonatal respiratory distress. The questionnaire was confirmed by content validity and inter-rater reliability (r=0.9). The data were analysed in SPSS software version 20 using descriptive statistics and non-parametric tests including ANOVA and multiple comparisons, kruskalwalis and chi-square.
Results: 41 neonates were allocated in a group with birth weight less than 1500 g and 74 neonates in a group equal or grater than 1500 g. According to the statistical tests, intubation duration in neonates less than 1500 g who received Newfactan was significantly more than the two other drugs (P=0.01). Duration of CPAP in Curosurf group was more than Survanta and Newfactan groups with a significant difference. Time of starting feeding was lesser in neonates who had recieved Survanta than Newfactan. In neonates less than 1500 g, none of the variables had a significant difference after surfactant therapy.
Conclusion: This study showed that Survanta has a better efficacy than Newfactan and Curosurf. But in regard to the importance of applying this drug, and the controversy of results obtained from studies, it is recommended to perform further studies about this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surfactant
  • Respiratory distress syndrome
  • NICU
  • Preterm neonates