نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پروبیوتیک‌ ها میکروارگانیسم‌ های غیر پاتوژن و مفیدی هستند که شناسایی آنها در محصولات لبنی سنتی نه تنها می‌تواند منجر به جداسازی باکتریهای پروبیوتیکی با خصوصیات ویژه شود، بلکه می‌تواند دیدگاه مناسبی برای تولید انبوه محصولات لبنی سنتی که به طور طبیعی حاوی باکتریهای پروبیوتیکی هستند به ما عرضه کند.
مواد و روش ها: پس از نمونه برداری محصولات لبنی از مناطق مختلف شهرستان، کشت‌های متوالی بر روی محیط‌های اختصاصی MRS Broth و MRS انجام شد. شناسایی اولیه با رنگ آمیزی گرم، تست حرکت، تست احیای نیترات، رشد در دمای oC 15 و 45، رشد در 6/9pH= و همچنین قابلیت تخمیر 11 قند بررسی شد. جهت تعیین دقیق سویه مورد نظر، ژن 16S rDNA با جفت آغازگرهای اختصاصی توسط PCR تکثیر داده شد و تعیین توالی گردید. توالی های حاصل بعد از ویرایش، بلاست نوکلئوتیدی شدند. در پایان تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز برای نمونه های مثبت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: پس از انجام کشت‌های متوالی بر روی محیط‌های آگار اختصاصی، 16 سویه باکتری برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند. در شناسایی اولیه سویه‌ها توسط روش‌های فنوتیپی، 14 نمونه مثبت بودند که سپس برای شناسایی دقیق‌تر، ژن 16S rDNA تمام نمونه ها با PCR تکثیر داده شد. بعد از شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژن 16S rDNA، بلاست توالی ها شباهت بالای نمونه ها با Lactobacillus plantarum را نشان داد. نتایج تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز نشان داد که این باکتریها بهترین رشد را در 4pH= دارا می‌باشند و سویه مورد نظر توانایی رشد در حضور نمک صفراوی را دارد.
نتیجه گیری: نتایج بیوشیمیایی نشان داد که سویه رایج در محصولات مورد بررسی لاکتوباسیلوس است که تست‌های مولکولی و تعیین توالی نیز وجود L. plantarum را در محصولات مورد نظر تایید نمود. همچنین تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی بعنوان مهمترین خصوصیت باکتریهای پروبیوتیک نشان داد که سویه مورد نظر توانایی تحمل این شرایط را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation, biochemical and molecular identification of probiotic bacteria from traditional dairy products of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Vahid Koushki
  • Jafar Vatandost
  • Seyyed Ali Mortazavi
  • AliAkbar Jannatabdi
  • seyyed Abolfazl Hosseini

چکیده [English]

Background: Probiotics are beneficial and non-pathogenic microorganisms. Isolation of probiotic bacteria from traditional dairy products can not only lead to the isolation of probiotic bacteria with special characteristics, but it can offer a good approach for the mass production of traditional dairy products containing natural probiotic bacteria.
Materials and Methods: After collection of dairy products samples from different regions of Sabzevar, they were continuously cultured on the specific media of MRS and MRS Broth. Initial identification of isolates was performed by gram stain, motility test, nitrate reduction test, growth at 15 and 45 °C, growth at pH: 9/6 and fermentation capability of 11 different sugars. To identify desired strains more precisely, the 16S rDNA gene was amplified by PCR with specific primers and then sequenced and BLASTed. Acidic and bile salts conditions tolerance tests were performed for the final confirmation of desired strains.
Results: After continuous culture on specific agar media, 16 strains for further analysis were selected. In early identification of isolates by phenotypic methods, 14 strains were positive. To identify these strains more precisely, the 16S rDNA gene was amplified. Following molecular identification and sequencing of 16S rDNA gene, the BLAST sequence similarities were found with Lactobacillus planetarium. In addition, acidic and bile salts conditions tolerance tests showed that these bacteria had the best growth pattern at PH: 4 and they were able to grow in the presence of bile salts.
Conclusion: Biochemical results showed that the most common strains in the tested dairy products are Lactobacillus. These results also confirmed by the molecular tests. Acidic and bile salts conditions tolerance test, as a main characteristic of probiotic bacteria, showed that the strain was able to withstand these conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Lactobacillus
  • 16S rDNA gene
  • Traditional dairy products