نویسندگان

سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، گروه تربیت بدنی، دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

چکیده

زمینه و هدف: سلامتی انسان تا حدود زیادی بستگی به وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و به ویژه اضافه وزن یا کاهش وزن دارد. دوره نوجوانی از این حیث منحصر به فرد و ویژه می باشد، اما اطلاعات در مورد آمادگی جسمانی به خصوص در نوجوانان محدود می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با تاکید بر اضافه و کاهش وزن در نوجوانان پسر شهر سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار بود. بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه و به روش طبقه بندی تصادفی خوشه ای تعداد 368 دانش آموز پسر سنین 12 تا 14 سال انتخاب شدند. پس از انجام معاینات پزشکی و تکمیل فرم رضایت نامه، عوامل آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی شامل قد، وزن، توان هوازی (آزمون 20 متر شاتل ران)، قدرت (با استفاده از داینامومتر)، توان انفجاری (با استفاده از پرش سارجنت)، انعطاف پذیری (به کمک جعبه انعطاف پذیری)، چابکی (با استفاده از آزمون ایلی نویز) و ترکیب بدنی (با استفاده از کالیپر و ضخامت چربی زیر پوستی) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11.5 و با محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که بر اساس شاخص توده بدنی به دست آمده، 7/17 درصد آزمودنی ها لاغر، 2/69 درصد دارای وزن طبیعی، 2/9 درصد اضافه وزن و 7/3 درصد چاق بودند. همچنین بر اساس شاخص «نسبت دور کمر به لگن» محاسبه شده، 1/11 درصد آزمودنی ها در معرض خطر زیاد و 7/5 درصد در معرض خطر خیلی زیاد قرار داشتند. بر اساس درصد چربی بدن نیز 9/13 درصد از نمونه های پژوهش درصد چربی بدنی زیاد و 13 درصد، درصد چربی خیلی زیاد داشتند. میانگین توان هوازی پسران 12 تا 14 سال سبزوار 6/50 (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به دست آمد که در مقایسه با مقادیر مرجع 10 درصد آزمودنی ها از توان هوازی کمتر از میانگین برخوردار بودند.
نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان می دهد که درصد مهمی از نوجوانان شهر سبزوار از کمبود وزن از یک سو و اضافه وزن از سوی دیگر رنج می برند. همچنین وضعیت آمادگی جسمانی در برخی عوامل در شرایط مطلوبی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health-Related Factors in Physical Fitness in 12-14 Year-old Male Adolescents in Sabzevar, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safari
  • MohammadReza Hamedinia
  • Seyyed Ali Reza Hosseini Kakhk

چکیده [English]

Background and Purpose: Human health largely depends on health-related physical fitness status، particularly overweight and under weight. In this regard، the adolescence is a unique life span. However، the information about adolescent's physical fitness is limited. Therefore، the purpose of this study was the investigation of health-related physical fitness elements with an emphasis on overweight and underweight in male adolescents in Sabzevar، Iran.

Materials and methods: In the cross sectional descriptive and analytical study، the study population consisted of schoolboy students with the age of 12-14 years old in Sabzevar، Iran. Based on sample size calculation formula، a number of 368 schoolboys of 12-14 years-old were selected based on randomized cluster sampling. After medical examinations and filling out the written informed consent forms، anthropometric factors and physical fitness were assessed (height، weight، aerobic fitness with 20-meter shuttle run، strength via dynamometer، explosive power via Sergeant jump، flexibility via flexibility box، agility via Illinois test، and body Composition via skin-fold fat caliper and subcutaneous fat thickness). The obtained data were analyzed using SPSS 11.5 using central tendency، dispersion and Pearson Correlation coefficient (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Fitness; Overweight; Obesity; Adolescents