نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در صنعت تولید ظروف آرکوپال با توجه به اینکه بخش زیادی از کار توسط دست و با فرکانس بالا انجام می‌گیرد، احتمال بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاغلین زیاد است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و ارزیابی ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی‌- عضلانی و بررسی ارتباط آنها با سرعت انجام کار در کارگرانِ یکی از شرکت‌های تولیدکننده ظروف می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، به‌صورت مقطعی در سال 91، روی 100 نفر از شاغلین بخش دکور شرکت تولید ظروف که حداقل یک‌سال سابقه‌ی کار داشته‌ و ‌به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، صورت گرفته‌است. جهت ارزیابی اختلالات نواحی مختلف بدن، از پرسشنامه‌ی «نوردیک» و به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی از روش QEC استفاده شده‌است. داده‌های جمع آوری شده به نرم افزار SPSS15 منتقل و با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی «پیرسون» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از پرسشنامه نشان داده که در یک‌سال گذشته، بیشترین اختلالات به ترتیب مربوط به نواحی کمر(93%)، گردن(89%) و شانه و کتف(82%) بوده‌است. نیز، روش QEC نشان داده که میزان مواجهه‌ی افراد با ریسک فاکتورها در نواحی کمر(53%)، شانه-بازو (58%)، مچ-دست(71%) و گردن(79%) بالاست. همچنین، 71 درصد افراد در حین کار، پوسچر نامناسب دارند. ضریب همبستگی «پیرسون»، نشان داده که ارتباط معنی‌داری بین اختلالات و سرعت انجام کار وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection and risk assessment of musculoskeletal disorders among the staffs employed in a dish manufacturing company using the QEC method and Nordic questionnaire

نویسندگان [English]

 • AliAsghar Khajevand
 • Esmaeil Zarei
 • Hossein Fallah
 • Masoud Matlabi Kashani
 • Vali Sarsangi
 • Mohammadhossein Saghi
 • Aziz Rahimizadeh

چکیده [English]

Background and aim: Due to the high production rate and the manual nature of the manufacturing of Arc opal dishes the probability of the musculoskeletal disorder onset is high. The aim of present study was to detect and assess the risk of musculoskeletal disorders and its relation to the work pace among the staffs in one of the dishes manufacturing companies.
Materials & Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on the 100 staffs employed on the decoration section of the company that had job experience equal to one year. They was selected randomly. . To detect the disorders in different parts of the body and to assess the risk of MSDs were used Nordic questionnaireand QEC method respectively. Using SPSS15 software, we analyzed data that used one way ANOVA and Independent Sample t- test.
Results: The results from Nordic questionnaire revealed that the most prevalent disorders in past year related to back (93%), neck(89%), and shoulder(82%) regions respectively. The QEC showed that level of worker exposure with risk factors in back(53%), shoulder(58%), Wrist – Hand(71%) and neck(58%) regions is high. Also 71 percent of worker employees have inappropriate posture during work. A significant relation was found between the MSDs and the work pace.
Conclusion: Considering the high prevalence of MSD and analyzing the related risk factors which signifying the risky condition of work environment, it proposed to apply the ergonomic intervention for reduction of work pace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Musculoskeletal disorder
 • Dishes manufacture worker
 • QEC
 • NMQ