نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آپاندیسیت، شایع‌ترین علت شکمِ حاد در دنیا و دردِ پس از عملِ‌آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی‌از شایع‌ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش‌های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان‌ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کفِ دست، پا و گوش می‌تواند استرس و درد را در نقاط خاصی از بدن کاهش دهد. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر این ماساژ بر کاهش درد پس از عمل جراحی آپاندکتومی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی در سال 1392 در بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام‌رضا (ع) شهر مشهد انجام شده و در آن، میزان درد 105 بیمار، قبل، بلافاصله، یک‌ساعت، شش ساعت و 24 ساعت بعد مداخله، در سه گروه مداخله، پلاسبو و شاهد با هم مقایسه گردیده‌است. بیماران در هر سه گروه، بر اساس نیاز، مسکن دریافت می‌کرده‌اند. درگروه آزمون، پای راست در ناحیه ای مشخص، به مدت ده دقیقه، و بر روی نقطه شن من گوش به مدت یک دقیقه، فشار داده شده‌است. این فشار در بیماران گروه پلاسبو، بر روی پشت پای چپ و لاله گوش راست اعمال گردیده‌است. بیماران گروه شاهد نیز، تنها مراقبت‌های روتین را دریافت نموده‌اند. نتایج در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفته‌است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 صورت پذیرفته‌است.
یافته‌ها: میانگین میزان درد در ابتدای مطالعه در گروه‏های مختلف بر اساس آزمون آماری آنالیز واریانس داده‌های تکرارپذیر، تفاوت آماری معنی‌داری نداشته (439/0p=)، اما اختلاف میزان درد بین گروه مداخله با سایر گروه‌ها بعد ماساژ درمانی، معنی‌دار بوده‌است)001/0p ≤).
نتیجه‌گیری: «رفلکسولوژی»، پس از عمل جراحی آپاندیس، برکاهش درد موثراست. لذا به پرستاران پیشنهاد می‌شود از این روش به عنوان یک روش درمانی جهت کاهش درد در این بیماران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of reflexology massage on postoperative Appendectomy pain

نویسندگان [English]

  • Sara Baghani
  • Ali Khorsand Vakil Zadeh
  • Mossareza Tadayyon far
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Mehdi Asadi

چکیده [English]

Background and Purpose: Appendicitis is the most common cause of acute abdomen in the world, and like other surgical procedures, the postoperative pain is one of the most common problems. Nowadays people tend to use non-drug methods and alternative medicine for reducing the effects of drug side effects. Reflexology is one of these treatments which can reduce pain and stress by applying pressure on a specialized area of the hands, feet and ears. The aim of this study was to determine the effect of Reflexology massage on pain relief after appendectomy surgery.
Materials and Methods: This critical trial study has performed in the emergency department of the Imam Reza Hospital, in Mashhad in 1392. Pain level and analgesic intake of 105 patients were compared in three groups before, immediately, one, six and 24 hours after treatment. In intervention group a specific area in the right leg and Shenman part of the ear was pressed for ten and one minute respectively. In the control group the pressure was applied on the back of left foot and right earlobe. Patients in the control group received only routine care. The results were evaluated at 95% confidence level. Data analysis was performed with SPSS 21 software.
The results: The difference of mean pain level at baseline was not statistically significant in the different groups (P=0/430), but after the reflexology message there was a significant difference between the amount of pain in intervention group compared with two other groups (P≤0/001).
Conclusion: Reflexology is an effective method for pain relief of patients after appendectomy surgery and it is recommended nurses to apply this method for reducing pain of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Appendectomy
  • MASSAGE
  • reflexology (reflection)