نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین روش‌های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش‌های آرام‌سازی مثل تجسم هدایت شده سبب ایجاد راحتی، احساس آرامش و تغییر پاسخ‌های فیزیولوژیک می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیمارانی که در انتظار کاتتریسم قلبی هستند، انجام گرفته‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، به روش مداخله‌ای (کارآزمایی تصادفی شده) در دو گروه کنترل و مداخله بر روی 62 نفر از بیمارانی که درسال1392 و برای اولین بار در بیمارستان واسعی سبزوار، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته‌اند، انجام شده‌است. در گروه مداخله، روش تجسم هدایت شده (یک روش آرام‌سازی) اجراگردیده‌است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیل برگر بوده‌است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازنرم افزارهای SAS نسخه 1/ 9 و SPSS نسخه 16 و جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک، از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی تحلیلی، از آزمونهای تی مستقل ،کای دو و آنالیز کوواریانس استفاده شده است. (در همه‌ی آنالیز‌ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده‌است).
یافته‌ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 9/8 ± 064/57 می‌باشد. 32/40 درصد(25 نفر) از شرکت کنندگان زن و 67/59 درصد(37 نفر) مرد هستند. میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و با 001/0p< در هر دو مورد، این اختلاف معنی‌دار شده‌است.
نتیجه‌گیری: تجسم هدایت شده و آرام‌سازی در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی قلب مؤثر هستند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of guided imagery on patients’ anxiety undergoing cardiac catheterization

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Rakhshani
  • Mohaddeseh Mohsenpour
  • Samira Fovji
  • Mossareza Tadayyon far

چکیده [English]

Background and Purpose: Cardiac catheterization is one of the most common diagnostic and therapeutic methods of cardiovascular diseases. The present study was conducted to determine the effect of guided imagery on patients’ anxiety awaiting cardiac catheterization.
Materials and Methods: This interventional study(randomized trial) was carried out on 62 patients undergoing coronary angiography for the first time in vasey hospital of Sabzevar in 2013. .In the case group ,guided Imagery method(a method of relaxation) was performed Information was collected via a State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and an anxiety standard questionnaire. Data analysis was done using SAS 9.1 and SPSS 16 statistical softwares.
Results: The average age of participants in this study was 57.06 ±8.9 years. 25 participants (40.32%) were female and 37 (59.67%)were male. in the case group , mean score of State-Trait Anxiety decreased significantly in comparison to the control one after the intervention. (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • guided imagery
  • coronary angiography
  • anxiety