نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از بیمارانی که تحت بیهوشی و جراحی هستند، اضطراب و استرس درمان نشده‌ای را در روز جراحی تجربه‌می‌کنند که این امر، روی سطوح روانی و فیزیولوژیکی بیماران تأثیر می‌گذارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی تأثیر تجسم‌هدایت شده بر اضطراب بیماران تحت جراحی آپاندکتومی انجام‌ شده ‌است.
مواد و روش‌‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده، 60 بیمار کاندید عمل جراحی آپاندکتومی که درسال1392، در بیمارستان شهید بهشتی سبزوار بستری شده، به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم‌شده‌اند. مداخله به صورت 18 دقیقه سی‌دی صوتی تجسم‌هدایت شده و یک ساعت قبل از عمل صورت‌گرفته‌است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 20، تجزیه و تحلیل‌شده و از آزمون‌های مجذور کای، تی‌زوجی و تحلیل کواریانس استفاده‌گردیده‌است. سطح اطمینان، 95% در نظرگرفته‌ شده ‌است.
یافته‌‌ها: میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، درگروه تجسم‌هدایت‌شده به‌ترتیب 88/7±90/51 و 43/8±76/42 بوده که بعد از مداخله به 48/6±53/38 و 88/7±70/40 کاهش‌یافته‌است. میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مطالعه در گروه کنترل به‌ترتیب 49/6±03/52 و 29/8±86/43 بوده که در پایان مطالعه به 97/7±60 و 18/8±36/44 افزایش‌یافته‌است. آزمون آماری تی‌زوجی تفاوت آماری معنا‌داری را بین میزان اضطراب آشکار قبل و بعد از مطالعه در هر گروه نشان داده‌است (001/0>p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داده یک جلسه تجسم‌هدایت شده قبل از عمل می‌تواند اضطراب آشکار و پنهان قبل از عمل جراحی را در بیماران کاهش‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Guided Imagery on Anxiety Level of the Patients Undergoing Appendectomy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Koushan
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Mahbobeh Mohebbi
  • Mossareza Tayyonfar

چکیده [English]

Background: Many patients who are undergoing anesthesia and surgical have untreated stress and anxiety in day of surgery that will effect on the psychological and physiological levels. Reduction anxiety accepted as part of pre-operative nursing care. The present study investigated the effects of Guided Imagery on Anxiety level of the patients undergoing appendectomy.
Materials and Methods: In this randomized clinical trial, 60 patients undergoing appendectomy, admitted Beheshti hospital,Sabzevar in 2013, were randomly allocated into two intervention and control groups. Intervention was performed in 18 minutes Audio CD Guided Imagery for an hour before the operation. Data were analyzed bySPSS software version 20, using Chi-square,paired t test and analysis of covariance. 95% confidence level was considered.
Results: The average of state and trait anxiety level in Guided Image regroup before of intervention were 51/90 ± 7/88 and 42/76 ± 8/34 respectively which decreased to 38/53 ± 6/48 and 40/70 ± 7/88 after intervention. On the other side the average of state and trait anxiety level incontrol group were 52/03 ± 6/49 and 43/86 ± 8/29 respectively that increased to 60 ± 7/97 44/36 ± 8/18 in the end of the study. Statistically, the paired t test showed significant difference between the levels of anxiety before and afterof study in two groups (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • guided imagery
  • anxiety
  • surgery
  • Appendectomy