نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه‌های جبران ناپذیری به حرفه‌ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه‌ی حاضر، با توجه به تأثیر قاطعیّت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شده‌است.
مواد و روش‌ها : مطالعه‌ای مقطعی - تحلیلی است که بر روی دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 صورت‌گرفته‌است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه: اطلاعات دموگرافیک، قاطعیت راتوس و اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر می باشد. پس از جمع آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون با استفاده از نرم‌افزار spss19 انجام شده‌است.
یافته‌ها : طبق نتایج به‌دست‌آمده 20% (17نفر) دانشجویان مامایی و 22% (35نفر) دانشجویان پرستاری، دارای قاطعیّت بالا هستند. بیشترین درصد دانشجویان مامایی 60%(50 نفر) و پرستاری60%(98 نفر) در رده‌ی قاطعیت متوسط قرار دارند. همچنین 20%( 16 نفر) دانشجویان مامایی و 18%(33 نفر) دانشجویان پرستاری از قاطعیت پایینی برخوردار هستند. در رابطه با عوامل موثر بر میزان قاطعیّت، باید گفت که‌ دربین دانشجویان رشته‌ی مامایی، عواملی همچون: ترم‌تحصیلی (04/0=P)، علاقه به رشته‌ی‌ تحصیلی (04/0=P)، وضعیت تأهل (04/0=P) و سنّ (03/0=P) و در رشته‌ی پرستاری، عواملی مانند ترم ‌تحصیلی (04/0=P)، علاقه به‌ رشته‌ی ‌تحصیلی (03/0=P)، سنّ (04/0=P) با قاطعیت رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری دارد
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان قاطعیت دانشجویان که درمطالعه‌ی حاضر بدان پرداخته‌شده و نیز تأثیر آن بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان، توجه خاص متخصصان آموزش و برنامه‌ریزان نسبت به عوامل موثر در بروز رفتار قاطعانه و تقویت آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting nursing and midwifery students’ decisiveness in 2013

نویسندگان [English]

  • Roya Baghani
  • Fariba Keighobadi
  • Yaser Tabarraee

چکیده [English]

Background: Nursing and midwifery profession has been faced with many challenges due to inability to express oneself and justice. Nonetheless, little research has been performed about them. Because of impact of decisiveness on the mental health, this study performed to determine factors that weakened or facilitate decisiveness among nursing and midwifery students of Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: A cross-sectional study was performed among nursing and midwifery students of Sabzevar University of Medical Sciences, in 2013. Data collection tool was a three parts questionnaire containing demography questions, Rathus Assertiveness Schedule and the Spielberger Anger Expression Scale. Data were analyzed in SPSS software version 19.
Results: The results indicated that 20% (n = 17) of midwifery students and 22% (n = 35) of nursing students had high decisiveness. Most of midwifery (60%, n = 50) and nursing (60%, n= 98) located in the category of medium decisiveness. Also, 20% (16 patients) of midwifery and 18% of nursing students (n = 33) had low decisiveness. Factors affecting decisiveness among midwifery students were semester (p = 0.04), interesting to his/her field (p = 0.04), marital status (p = 0.04) and age (p = 0.03). Among nursing students, these factors were semester (p = 0.04), interesting to his/her field (p = 0.03) and age (p = 0.03).
Conclusions: Regard to decisiveness rate among study students and its effect on the mental health and academic performance and career, special attention must be paid to factors affecting decisiveness and reinforcement of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decisiveness
  • Midwifery
  • nursing
  • student