نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: محیط کار، شامل تنش‌های فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک بر سلامت افراد تأثیرگذارند. این مسأله در مورد کارکنان بهداشتی- درمانی که در ارتباط دائم با مراجعان بیمار هستند بیشتر مشهود است. تنش‌های پی در پی و شدید، جزء لاینفک حرف پزشکی بوده و شاغلان آن را در معرض فرسودگی قرارمی‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام ‌گردیده ‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در بین 220 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام‌گرفته‌است. برای این کار، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد مسلاچ و پرسش‌نامه‌ی شرایط فیزیکی محل کار شامل ده سؤال که اعتبار محتوایی آن توسط اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی بهداشت سبزوار به‌تأیید رسیده، به‌عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده‌است. این پرسش‌نامه‌ها، توسط کارکنان تکمیل و پس از جمع آوری داده‌ها، توسط نرم‌افزار spss 16 مورد تحلیل قرارگرفته‌اند.
یافته‌ها: بالاترین میانگین سنی در کارکنان اداری و خدمات (08/7±3/41 سال) مشاهده‌شده‌است. بین کاهش در عملکرد و مسخ شخصیت با محل خدمت کارکنان و بین کاهش در عملکرد، مسخ شخصیت و فرسودگی عاطفی با رشته‌ی شغلی، ارتباط آماری معنا داری مشاهده‌گردیده و شرایط فیزیکی محیط کار نیز با کاهش در عملکرد کارکنان مرتبط بوده‌است.
نتیجه‌گیری: کار در محیط‌های بهداشتی ـ درمانی، همواره با استرس‌های شغلی همراه است و هرچند که کارکنان این بخش، مستعد ابتلاء به فرسودگی شغلی هستند. ولی می‌توان با تقویت روابط غیر رسمی در سازمان، انگیزش کارکنان، مهارت آموزی، بهبود شرایط فیزیکی محیط کار و شایسته‌سالاری، مداخلات موثری را در راستای کاهش آسیب پذیری و فرسودگی کارکنان انجام‌داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Job Burnout and its Relationship with Workplace Physical Condition among Staffs of Sabzevar University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • SeyyedMehdi Razavi
  • Alireza Ghorbani
  • Hossein Kalate Arabi
  • MohammadReza ShegerfNakhaee
  • Yaser Tabaraee

چکیده [English]

Introduction: Job stress including physical, social and psychological factors, impact on personnel’s health. This problem is more observed in health workers that have continuous communication with patients. Continual and severe stressors are integral part of health worker that exposed at risk of burnout. This study aimed to determine the association between burnout and workplace physical condition in health department staff of Sabzevar University of Medical Sciences.
Methods: This cross - sectional study was conducted among 220 staff of health Department of Sabzevar University of Medical Sciences. Maslach standardized inventory and workplace physical condition questionnaire contain ten question verified by Faculty members of Sabzevar school of health were completed by employee. The collected data were analyzed by spss 16 software.
Results: The highest average of age was in caretaker and administrative staff (41.3±7.08). There was a significant relationship between lack of personal accomplishment and depersonalization with workhouse and also significant relationship between lacks of personal accomplishment, depersonalization, and emotional exhaustion whit field of activity was observed. . Physical condition of the workplace was associated with lack of personal accomplishment.
Conclusion: The work environment in healthcare system is always associated with job stresses and its personnel that are susceptible to job burnout. It is proposed by encouraging informal relations within the organization, motivating employee, training, improving of physical conditions of work and meritocracy can implement effective interventions to reduce vulnerability and staff burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job burnout
  • Maslach Burnout Inventory
  • work environment
  • sabzevar