نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یادگیری از جمله توانایی های بسیار مهم سیستم عصبی محسوب می‌شود که بدون آن زندگی فرد مختل می شود در واقع فرآیند یادگیری به ارگانیسم کمک می کند تا خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند. بنابراین فهم مکانیسم های دخیل در یادگیری و عوامل اثر گذار بر آن از مسایلی است که ذهن بسیاری از روانشناسان و متخصصین علوم اعصاب را به خود مشغول داشته است.هویت، توان اثرگذاری بر بسیاری از عملکردهای فرد را دارد در حالی که نقش آن در یادگیری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، از آن جا که انگیزش یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر یادگیری است می تواند تحول هویت را با یادگیری مرتبط سازد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع طرح های غیر آزمایشی و به طور دقیق تر طرح همبستگی است که با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر رابطه متغیرها را مورد بررسی قرار داده است. . تحلیل مسیر در واقع گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت کاربرد رگرسیون چند متغیری درارتباط با تدوین مدل های علّی استنمونه پژوهش تعداد 1072 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی دوم دبیرستان شاغل به تحصیل در دبیرستان های شهرهای سبزوار و نیشابور هستند که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس های سبک هویت برزنسکی (ISI-3) و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (PALS) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شد. روایی و اعتبار مقیاس ها به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و اعتبار مرکب بررسی شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: سبک های هویت بر اهتمام ذهنی هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم دارد، هر دو اثر در سطح 01/0 معنادار هستند. اثر غیر مستقیم آن از طریق نقش واسطه گری انگیزش اعمال می شود. مدل برازش شده توانسته است 36% اهتمام ذهنی را پیش بینی کند.
نتیجه گیری: برای بهبود یادگیری می توان اهتمام ذهنی (کوشش های ذهنی) را به واسطه متغیرهای شناختی و انگیزشی هدفمند کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Goal-oriented Identity and Motivation in anticipating Learners\' Mental Engagement for Learning

نویسندگان [English]

 • Raziyeh Khosrojerdi
 • Elaheh Hejazi
 • Nikchehreh Mohseni

چکیده [English]

Background and Objective: Learning is regarded as one of the most important abilities of nervous system and without it the life of an individual disrupted. In fact, the learning process contributes to the organism so that it can adapt the ever – changing environment. Therefore, understanding the mechanisms involving in the learning and factors affecting on it is among the issues which have attracted the attention of many psychologists and neurologists. Motivation is one of the most important factors affecting learning and can relate evolving identity to learning.
Methods and Materials: The present study is a nonexperimental design (correlation) that by using a structural model investigated the relationship between variables. Multi –stage sampling was used for selecting 1072 participants among Sabzevar and Neyshabour second grade high schools girl students. Three questionnaires were used: identity style scale ( ISI), goals achievement scale and motivational strategies for learning.(1) validity and reliability of the scales was tested by confirmatory factor analysis and composite reliability. The data has been analyzed by using path analysis method.
Results: lnformational style had both direct and indirect effect on cognitive engagement. Both effects are statistically significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Informational identity style
 • normative identity style
 • achievement goals
 • Mastery goals
 • Performance
 • approach goals
 • avoidance goals
 • cognitive Engagement
 • path analysis