نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتجام، گره تربیتبدنی، فهیمه کیوانلو

چکیده

زمینه و هدف: هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های فرد است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری (تحول بخش- مبادله ای) مربیان تیم های ورزشی منطقه 9دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مربیان مرد تیم های ورزشی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی بود که از بین آن ها 240 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه هوش هیجانی (شوت) با اعتبار 84/0، پرسشنامه سبک رهبری (وارنر بورک) با اعتبار 79/0 و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 13 انجام گرفت.
یافته ها: میانگین هوش هیجانی در آزمودنی ها 21/20±25/116 و میانگین نمرات سبک رهبری تحول گرا 41/5±60/50 و عمل گرا 41/5±42/24 بود که بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش رابطه مثبت و معناداری (001/0= p، 404/0r=) وجود داشت. همچنین بین هوش عاطفی و سبک رهبری مبادله ای یک رابطه منفی و معنادار (001/0 p=، 404/0- r=) مشاهده شد. بررسی تاثیر سن، سابقه و نوع رشته تحصیلی بر رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری نشان داد که افزایش سن و سابقه باعث تقویت این رابطه شده است (0001/0 p=، 475/0r=). از طرفی این همبستگی فقط در مربیان دارای مدرک غیر تربیت بدنی (0001/0p=، 559/0r=) معنادار بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که با افزایش هوش هیجانی در مربیان، تمایل آن ها به سبک رهبری تحول بخش افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Leadership Style

نویسندگان [English]

  • Mohsen Koushan
  • Mohammad Seyedahmadi
  • Fahimeh Keavanloo

چکیده [English]

Background and Purpose: The emotional intelligence (EQ) includes understanding and control of emotions. The purpose of the present study was investigating the relationship between emotional intelligence and leadership styles (transformation and transaction) in the coaches of sports teams of Region 9 of the Islamic Azad University.

Methods and Materials: This study is a cross-sectional descriptive analytical research. The study population included male coaches of the sports teams of the Islamic Azad University Region 9، from among who 240 participants were randomly selected. Data collection was done through emotional intelligence questionnaire (Shoot، validity 0.84)، leadership style questionnaire (Varner Bourk، validity 0.79) and a demographic questionnaire. The obtained data were statistically analyzed in SPSS 13 using descriptive statistics (frequency، mean and standard deviation) and Pearson Correlation coefficient.

Results: Mean emotional intelligence of the participants was 116.25±20.21; mean transformation and transaction leadership styles scores were 50.60±5.41 and 24.42±5.41، respectively. There was a positive significant correlation between emotional intelligence and transformation leadership style (p=0.001، r=0.404). Also، there was a significant negative correlation between emotional intelligence and transactional leadership style (p=0.001، r=-0.404). Investigating the effect of age، experience and educational major on the relationship between emotional intelligence and leadership style showed that older age and experience of the coach highlights this relationship (r=0.475، p=0.000). However، this correlation was significant only in coaches with non-physical-training education (p=0.000، r=0.559).

Conclusion: According to the results، it can be stated the higher the emotional intelligence in coaches، the stronger their willingness to transformation leadership style will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence; Leadership Style; Transformation Leadership; Transaction Leadership; Coach