نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار، پرستاران بهترین جایگاه را برای کاهش نگرانی و آموزش به بیمار دارا می‌باشند.مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در عملکردهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران(در حال ترخیص) انجام گرفته است.
مواد و روشها‌: این مطالعه‌ توصیفی در تابستان سال 1392 در سه مرکز آموزشی – پژوهشی و درمانی شهر سبزوار انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را110 نفر از پرستاران و 110 نفر از بیماران بستری در این بخش‌ها که در حال ترخیص بودند تشکیل دادند . اطلاعات از طریق پرسش نامه ساخته شده توسط محقق برای پرستاران و بیماران جمع‌آوری شد ، سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 15و بهره‌گیری از آزمون‌های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج عملکرد آموزشی پرستاران نشان داد که بیماران بیش ترین میزان آموزش در بدو پذیرش را ، شیوه استفاده از وسایل مورد نیاز (15%)، بیش ترین میزان آموزش حین بستری را زمان مصرف دارو(41%) و بیش ترین میزان آموزش زمان ترخیص را پیگیری درمان و مراجعه بعدی به پزشک (30%) ذکر کرده‌اندو پرستاران هم بیش ترین میزان آموزش در بدو پذیرش، حین بستری و زمان ترخیص را به ترتیب شیوه استفاده از وسایل مورد نیاز(38%)، روش های درمانی مورد استفاده تسکین درد (66%)، پیگیری درمان و مراجعه بعدی به پزشک(41%)را ذکر کرده‌اند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که وضعیت آموزش به بیمار در هر سه حیطه زمانی از نظر پرستاران و بیماران از مطلوبیت خوبی برخوردار نبوده است.بنابراین مدیران بخش درمان بایستی اقدامات لازم را در جهت بالا بردن سطح آگاهی پرستاران نسبت به اهمیت آموزش به بیمار انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Patient education performance in three time points (admission, hospitalization, discharge)from patients and nurses’ outlook in hospitals of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Narjes Heshmatifar
  • Hajar Sadeghi
  • Hamideh Jome Tondoki
  • Rahim Akrami

چکیده [English]

Abstract
Background: because of long communication between nurses and patients, nurses have the great opportunity to decrease anxiety level in patients and educate them. The purpose of this study was to evaluate performance of patient’s education in nurses and patients’ view.
Methods and Materials: This descriptive study was conducted on 110 nurses and 110 hospitalized patients who were being discharged in the summer of 2013 in the three educational hospitals in Sabzevar. Data were collected through a questionnaire for nurses and patients and analyzed using spss software, version of 15, and descriptive tests.
Results: Nurses' performance results showed that patients illustrated the highest level of training in time of admission was the way of using needed equipment (15%), during the hospitalization was time of drug usage (41%) and in discharge time was follow-up and the next visit the doctor. (30%).Also, Nurses mentioned the further level of education in admission, during hospitalization and discharge time were how to use of the equipment (38%), different methods of pain relief (66%), subsequent follow-up and going to the doctor (41%).
Conclusion: This study indicated that level of patients education has not been efficient in all of three times in nurses and patients ‘point of view. Therefore, health care managers should take some measure to enhance nurses’ awareness about the importance of patient education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient education
  • Performance evaluation
  • Nurse
  • Admission
  • Duration of hospitalization
  • Discharge