نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ویسفاتین، یک آدیپوکین شناخته شده جدید است که با چاقی افزایش می یابد. این موضوع مشخص نیست که آیا تمرینات استقامتی که تغییر در بافت چربی و لیپیدهای خون را تحریک می کند می تواند سطح ویسفاتین پلاسما را نیز کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 9 هفته تمرین هوازی بر سطح ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی است. 28 زن چاق داوطلب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر با میانگین های وزن 2/10± 0/82 کیلوگرم و شاخص توده بدن 3/3±2/34 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (14 نفر با میانگین های وزن 5/9± 9/79 کیلوگرم و شاخص توده بدن 9/3±0/34 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. پروتکل تمرین هوازی به صورت 4 جلسه در هفته و به مدت 9 هفته بود. هر جلسه تمرین شامل دویدن نرم با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب و به مدت 15 دقیقه بود. برای پیروی از اصل اضافه بار، از هفته دوم به بعد، در هر جلسه نیم دقیقه به زمان دویدن افزوده شد تا این که در جلسه آخر، زمان دویدن به 31 دقیقه رسید. قبل و بعد از دوره ی تمرینی، خون گیری انجام و داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج کاهش معنادار ویسفاتین سرم (05/0P) را بین دو گروه کنترل و تجربی نشان داد ، همچنین انجام تمرینات هوازی باعث کاهش معنادار شاخص توده بدن، وزن بدن، نسبت محیط کمر به لگن، درصد چربی بدن و افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی شد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of 9 weeks of aerobic training on serum visfatin level and insulin resistance index in obese women

نویسندگان [English]

  • AmirHossein Haghighi
  • Hadi YarAhmadi
  • Maliheh Shojaee

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Visfatin is a newly discovered adipokine which increases with obesity. It is not clear whether endurance training which induces changes in adipose tissue and blood lipids might decrease the plasma level of visfatin as well. The aim of this study was to investigate the effect of 9 weeks of aerobic training on serum visfatin level and insulin resistance index in obese women.
Materials and methods: Method of research was semiexperimental. Twenty-eight obese female volunteered and were randomly divided into experimental (14 subjects with means of weight 82 ± 10.2 kg, and BMI 34.2 ± 4.3 kg/m2) and control (14 subjects with means of weight 79.9 ± 9.5 kg, and BMI 34 ± 3.9 kg/m2) groups. Aerobic training protocol consisted of 4 sessions per week for 9 weeks. Each training session was a slow running trial at intensity of 65 to 75 percent of maximal heart rate for a period of 15 minutes. To follow the principle of overload, half-a-minute was added to each session after the second week, so that, at the last session the running time reached to 31 minutes. Before and after the training period, blood sampling was performed. Data were analyzed using independent t test and ANCOVA.
Results: Results showed significant reduction of serum visfatin level (p < 0.05), and no significant difference in insulin resistance index, serum HDL, LDL, TC and TG between the control and experimental groups (p > 0.05). In addition, aerobic training reduced significantly body mass index, body weight, waist to hip ratio, body fat percent, and increased significantly maximum oxygen uptake (p < 0.05).
Conclusion: It can be said that 9 weeks of aerobic training can cause significant reduction of serum visfatin and no significant change in insulin resistance index in obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training
  • visfatin
  • insulin resistance
  • Obesity