نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نکته‌ مهم در استفاده از نتایج پژوهش‌های ارائه شده در کنفرانس‌های علمی، توانمندی استفاده‌کنندگان شواهد در ارزیابی کیفیت یافته‌هاست. استفاده از چارچوب استاندارد ارزشیابی همچون چک‌لیست‌هابه‌عنوان ابزار اصلی در داوری همتایان محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی چک‌لیست طراحی شده برای ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره‌های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور ‌انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه‌ حاضر بخشی از یک پژوهش از نوع مداخله‌ آموزشی است که در قالب یک دوره کارگاه آموزشی و با حضور 40 نفر از دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران برگزار گردید. روش نمونه‌گیری از نوع غیر احتمالی هدفمند می باشد. شرکت‌کنندگان قبل و پس از برگزاری کارگاه، با شبیه‌سازی داوری سه چکیده مقاله را ارزیابی ‌کردند. پایایی چک لیست طراحی شده به دو روش مختلف شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. روایی ابزار نیز به‌روش دلفی توسط متخصصین تایید شد.
یافته ها: در تمامی بخش‌های اصلی چکیده مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، نتایج، نتیجه‌گیری و حیطه‌ نظر کلی -هم در پیش‌آزمون و هم در پس‌آزمون- همسانی درونی گزارش شد (05/0>P). ضریب پایایی آلفای کرونباخ در بخش "روش بررسی" (926/0) عالی و در دو بخش "نتایج" (650/0) و "نتیجه‌گیری" (739/0) در پیش‌آزمون قابل‌قبول بود.
نتیجه گیری: ابزار معرفی شده در مطالعه‌ حاضر از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. با توجه به حضور فعال دانشجویان علوم پزشکی در کنگره‌های پژوهشی دانشجویی بعنوان داور، استفاده از چنین چک‌لیست های‌ ساختاری می‌تواند در بهبود کیفیت ارزیابی چکیده مقالات و داوری همتایان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of a checklist for critical appraisal of the original research abstracts by student peer reviewers in medical student research congresses

نویسندگان [English]

  • SeyyedMohammad Fereshtehnejad
  • Hamidreza Baradaran
  • Maziar Moradi Lakeh

چکیده [English]

Abstract
Background: Nowadays, it is of utmost importance to critically appraise the research evidences presented in scientific congresses by the audiences. In addition to improvement in scientific and practical skills of critical appraisal, it is important to use a standard framework as the major tool for peer reviewing. We aimed to assess the validity and reliability of one proposed checklist for critical appraisal of the original research abstracts by student peer reviewers.
Methods and Materials: This study was a part of an educational interventional project that was performed in a setting of a workshop where 40 medical students from the medical faculties of the universities in Tehran were recruited. Participants were selected using a non-probability purposive sampling method. Educational curriculum of the workshop included clarifying explanations on the 31-item checklist for peer reviewing of the abstracts as well as several tips about each item using lectures, simulations and group discussions during 10 hours. Medical students used the checklist twice, at beginning and the end of the workshop to score three sample abstracts. Data were collected and analyzed using Spearman correlation (internal consistency) and Cronbach’s’ alpha methods to calculate the reliability of different items and domains of the introduced peer reviewing checklist by SPSS software. Moreover, Delphi method was applied to confirm the validity of the instrument by experts’ opinion.
Results: A group of experts finally confirmed the validity of this checklist by means of Delphi method. Moreover, internal consistency of the main domains of the checklist consisting of “Introduction”, “Methods”, “Results” and “Conclusion” were statistically significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peer reviewing
  • Critical appraisal
  • Checklist
  • Reliability
  • Validity
  • Research Congress
  • Medical students