نویسندگان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: درمان سرطان به‌وسیله‌ی گیاهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده‌است. در این میان، برخی گونه‌های گیاهی دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از بین بردن سلول‌های سرطانی می گردند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد سرطانی این گیاه بررویِ رده‌های سلولی HeLa بوده است.
مواد و روش‌ها: سلول‌های سرطانی سرویکس مورد استفاده در این تحقیق، از بخش تومور بانک انستیتو پاستور ایران تهیه شد. بعد از کشت سلول‌های سرطانی در محیط آزمایشگاه، غلظت‌های 156/0 ، 312/0 ، 625/0 ، 25/1 ، 5/2 ، 5 ، 5/7 و 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از عصاره‌ی گیاه، بر روی این رده سلول‌های سرطانی تأثیر داده شد. بعد از 72 ساعت، مرگ و میر سلول‌ها، با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون‌های آماری، سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد و همچنین آزمون های تی تست با نرم افزار اکسل انجام گرفت.
یافته ها: یافته‌های این مطالعه، نشان می دهد که عصاره‌ی گیاه Astragalus cystosus بر روی رده‌ی سلولی سرطانی Hela، دارای سمیّت سلولی در اکثر غلظت‌ها بوده و بالاترین مهار آن، درغلظت‌های 5/7 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر است. درصد مهارکنندگی در غلظت های بالاتر مانند 10 میلی گرم بر میلی لیتر، برابر 98/28 درصد که بیشترین مقدار است، می باشد.
نتیجه گیری: باتوجه به این‌که عصاره‌ی گیاه Astragalus cystosus، دارای خاصیت سمیّت سلولی در رده‌ی سلول‌های سرطانی سرویکس ( Hela ) می باشد، با انجام مطالعات بیشتر بر روی مدل‌های حیوانی و پس از آن مطالعات کارآزمایی بالینی می تواند به عنوان یک ماده در درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of cytotoxicity of Astragalus cystosus on the Hela Cells by using MTT Method

نویسندگان [English]

  • Leylasaadat Aldaghi
  • Abbasali DehpoorJoybari
  • Farkhondeh Nemati
  • Reza Mirdashti
  • Rahim Akrami

چکیده [English]

Abstract
Background & objectives: Cancer prevention and treatment by medicinal plants for a long was is one of the most challenging areas of research. Among them, some plants species could suppress or kill tumor cells via apoptosis or necrosis. One of these plants is Astragalus. The purpose of this study was investigating the anti-cancer effects of this plant.
Material & method: The cancer cell lines obtained from Pasteur Institute of Iran. The cells were cultured in RPMI 1640. Then the cells have effected from the presence of various concentrations (0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 7.5 and 10 mg/ml) of Astragalus cystosus. After 72 hours the rate of cytotoxicity was determined by using MTT test. These statistical analyses carried out with a significant level of 0.05 and t-test with excel software.
Findings: These findings indicate that the extract of Astragalus cystosus on Hela cancer cell lines had cytotoxicity in all concentrations and the highest inhibition was 7.5 and 10 mg/ml concentrations. The rate of inhibition in higher concentrations such as 10mg/m1 was equal to 28.98% which is the highest one.
Conclusion: Regarding that the extract of Astragalus cystosus had cytotoxicity on hela cancer cells, further studies can be performed on animal model and clinical trial so that Astragalus used as an anticancer drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus cystosus
  • HeLa
  • Cytotoxicity
  • Ethanol extract