نویسندگان

چکیده

اهداف: هیپراوریسمی تظاهری از چندین پاتولوژی است که به دلیل عوارض شدید نیاز به درمان به موقع و سریع دارد. افزایش شدید و ناگهانی اسید اوریک اغلب منجر به صدمه ی کلیه می شود. راسبوریکاز در مقایسه با آلوپورینول موجب کاهش سریع اسیداوریک و جلوگیری از تجمع آن در بیماران با بدخیمی خونی و صدمه حاد کلیوی می گردد. در این مطالعه اثر راسبوریکاز در درمان AKI و هیپراوریسمی بررسی شد.
روش ها: 15 بیمار با صدمه ی حاد کلیه در بخش نفرولوژی بیمارستان دکتر شیخ از مهر ماه 1390 تا پایان شهریور 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. در کنار درمان معمول، از راسبوریکاز در ml50 محلول نرمال سالین به طور داخل وریدی طی30 دقیقه استفاده شد. در طی درمان و پس از آن بیمار از نظر عوارض احتمالی معاینه و در صورت نیاز درمان شد.قبل از تزریق راسبوریکاز و روزاول،سوم و هفتم بعداز آن میزان اوره، کراتینین،اسیداوریک،حجم ادرارو میزان فیلتراسیون گلومرولی تعیین و با استفاده از آزمون تی زوجی مقایسه انجام شد.
یافته ها: درطی 24 ساعت سطح سرمی اسیداوریک در تمام بیماران به صورت دراماتیک کاهش یافت. بهبودی در میزان فیلتراسیون گلومرولی و حجم ادرار مشاهده شد. سطوح سرمی اوره و کراتینین از روز اول درمان تا روز هفتم کاهش یافت به جز کراتنین بین روز قبل درمان باروز اول که تفاوت آماری نداشت.
نتیجه‌گیری: راسبوریکاز در بهبود عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به AKI موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Rasburicase in renal function in children with acute kidney injury in Sheikh Children\'s Hospital

نویسندگان [English]

 • Mohammad Esmaeeli
 • Anoush Azarfar
 • Aghilollah Keykhosravi
 • Mahbobeh Nematshahi
 • Yalda Ravanshad
 • Ahmad Delbari
 • Effat SheykhBaheddin zadeh

چکیده [English]

Aims: Acute kidney injury (AKI) is characterized by a reversible increase in the blood concentration of creatinine and nitrogenous waste products and by the inability of the kidney to regulate fluid and electrolyte homeostasis appropriately.
Hyperuricemia is a feature of several pathologies and requires an appropriate and often early treatment, owing to the severe consequences that it may cause. A rapid and massive raise of uric acid, mainly damage the kidney.. Rasburicase, compared to allopurinol, results in more rapid reduction of uric acid and prevent its accumulation in patients with hematologic malignancy with hyperuricemia and AKI.
Methods: We evaluated the efficacy of rasburicase (0.15 mg/kg) administered as single dose in 15 patient with AKI in sheikh hospital, Mashhad University of medical Sciences. Beside conventional therapy, infusion of Rasburicase in 50cc normal saline in30 minute intravenously was done and all adverse reaction was treated.
Before injection of Rasburicase and 1st, 3nd and 7rd day after it urea, creatinine, uric acid and urine output were determined and compared.
Results: Within first 24 hour, the levels of serum uric acid in all patients decreased dramatically. there was a significant improvement in estimated GFR and urine output. Urea and creatinine level decreased from Day 0 to Day 7 but there was no difference between creatinine before treatment and 1st day.
Conclusion: Rasburicase is effective for management of hyperuricemia and uremia in AKI Patients

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rasburicase
 • Children
 • Acute kidney injury
 • Hyperuricem