نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در دهه اخیر با توجه به افزایش استرس‌های شغلی اهمیت ورزش در ادارات و سازمان‌ها افزایش یافته است، زیرا همه افراد درجاتی از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می‌کنند. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک ویوگا بر خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌باشد.
مواد وروش ها: روش نیمه تجربی و جامعه آماری شامل 850 نفر از کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391، که از بین آن ها 57 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه ( 19 نفره ) تمرینات مربوط به ایروبیک و یوگا به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسش نامه استاندارد خودکار آمدی عمومی (GSE) شوارزر است. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تعقیبی توکی و سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه تمرینات یوگا و کنترل در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد(562/0=P) در صورتی که این تفاوت بین گروه ایروبیک و کنترل (035/0=P) و هم چنین بین گروه‌های یوگا و ایروبیک ، معنی‌دار نبود(002/0p= ).
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک باعث بهبود معنی‌دار در خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی نمی‌شود. هم چنین نشان داد که برنامه تمرینی یوگا باعث افزایش خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of aerobic and yoga exercise on efficacy of female staff in Sabzevar University of Medical Sciences in 1392

نویسندگان [English]

  • Kobra Ayati nasab
  • Mohammadreza Esmaiel zadeh
  • Saeedeh Sangsefidi

چکیده [English]

Background and Purpose: In recent decade, the importance of exercise in offices and organizations, due to increased job stress, is increased. Everyone has some degree of nervousness and stress in his/her workplace. Therefore the aim of this study was to investigate the effect of aerobic and yoga exercises training on efficacy of female staff in Sabzevar University of Medical Sciences.
Methods and materials: The method was semi experiment and the statistical sample consisted of 850 female staff in Sabzevar University of Medical Sciences in 1391 in which 57 female staff was randomly selected among them. They were divided into 3 groups (19 persons). Aerobics and yoga exercises were held at 8 weeks, 3 times a week for 60 minutes each time. The tools for gathering the data were a standardized questionnaire of self-efficacy (GSE) Schwarzer. For analyzing the data, t-test with a significant level of 0/05 was used.
Findings: The results showed that between yoga and control groups, there were significant differences in the posttest (p=0/562) whereas there was no significant difference between aerobic and control groups (p =0/035) as well as between yoga group and aerobics group (p=0/002).
Conclusion:The results showed that aerobic exercises didn't have any significant improvement on efficacy of female staff in Sabzevar University of Medical Sciences. It also showed that yoga exercises caused increasing efficacy in female staff in Sabzevar University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobics
  • yoga
  • EFFICACY