نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در دنیاست. میزان بروز و مرگ و میر این بیماری در جوامع مختلف متفاوت است .عواملی مانند سن،جنس،نژاد،،طبقه اجتماعی- اقتصادی،وضعیت تاهل ، موقعیت جغرافیایی و سبک زندگی در این گوناگونی موثرند . بنابراین بسیار مهم است که درک بهتری از عوامل زمینه ساز و تشدید کننده بروز بیماری داشته باشیم. با این هدف مطالعه حاضر جهت بررسی مشخصات فردی،سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان سبزوار انجام گردیده است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی 218 زن بالای 20 سال مبتلا به سرطان پستان از سال 1380 تا پایان سال 1389 با روش سرشماری توسط رابطین بهداشتی در شهرستان سبزوار شناسایی شدند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای بوده که روایی وپایایی آن از طریق روایی صوری و محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد، بررسی و سپس با روش مصاحبه تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با نرم افزار spss مورد بررسی و از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخص ها و تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد.
یافته ها: از مجموع 218 نفر،125 نفر(3/57 درصد) در قید حیات بودند. میانگین سنی کل افراد تحت مطالعه85/52 با انحراف معیار87/12 که حداکثر سن 86 و حداقل 26 سال بود ه است. از میان 124 نفر از افراد زنده، 21 درصد سابقه سرطان پستان در فامیل را ذکر کردند که در صورت ابتلا فامیل درجه یک به سرطان پستان ، شانس ابتلا به سرطان بیش از سایر موارد (1/46 درصد) می باشد . بیشترین فراوانی گروه خونی در بین واحدهای پژوهش،گروه خونی O (6/37 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه خونی AB+ (9/6 درصد) بود.
نتیجه گیری: سابقه فامیلی مثبت و گروه خونی O به عنوان ریسک فاکتور جهت ابتلا زنان به سرطان پستان در شهرستان سبزوار مطرح است. سن بروز پایین تر از سن جهانی است بنا بر این باید این موارد در بر نامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Individual characteristics, family history and blood group in with breast cancer in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Roya Akbarzadeh
  • Fatemeh Ghardashi
  • Rasool Tabari
  • Akram Koshki
  • Masoumeh Hashemiyan
  • Tayyebeh Novrozinejad
  • Hamid Alami

چکیده [English]

Title: Evaluation of individual characteristics, family history and blood group in women with breast cancer in Sabzevar, 1391
Background: Breast cancer is the most common cancer in women globally. This disease has varied Incidence and mortality rate in different communities which this variation is affected by some factors such as age, sex , race ,socioeconomic and marital status, geographic location and lifestyle. this study aimed to examine individual characteristics, family history and blood group in women with breast cancer in Sabzevar.
Materials and Methods: In this cross-sectional survey, 218 women with age of older than 20 years suffering from breast cancer were identified through census method by health volunteers from 1380 to 1389 in Sabzevar. Needed information was collected using an interview form whose validity and reliability were approved via face validity and content and test-retest method. Obtained data was analyzed using spss software and descriptive statistics was applied to calculate indexes and frequencies.
Result: among 218 patients, 125( 57.3 percent ) were alive . the Subjects’ average age was 52.85± 1.2 with a Maximum and minimum age of 86 and 28 years old, respectively. among 124 live patients , 26 patients ( 21 %) of them had a history of breast cancer in the family. If there is a first-degree relatives with breast cancer, chance of getting cancer would be higher than other cases ( 46.1 %). The most and least frequency of blood group were O (37.6 %) and AB + (6.9 percent), respectively.
Conclusion: findings of the present study revealed that the family history and blood group of O can be considered as risk factors of developing breast cancer in Sabzevar.The mean age of onset is lower than the worldwide age. Enhance, these issues should be noticed in the planning of health services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • family history
  • risk factors