نویسندگان

سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشکده پزشکی، دکتر اکرم کوشکی

چکیده

زمینه و هدف: شواهدی در مورد اثرات ضدچاقی کلسیم وجود دارد. از آن جایی که اکثر کارمندان فعالیت بدنی سبک دارند و به خاطر شیفت های کاری ثابت و متعدد، دریافت مواد مغذی در آنان تحت تاثیر قرار می گیرد و حدود یک پنجم آن ها گرفتار اضافه وزن می شوند، مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط کلسیم دریافتی و شاخص های آنتروپومتریک در کارمندان بیمارستان واسعی سبزوار انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 300 نفر از کارمندان 60- 20 ساله بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. قد، وزن، دور باسن، دور کمر و دور بازو به دقت و به روش استاندارد با استفاده از فرم جمع آوری داده ها اندازه گیری شد. سپس برای هر فرد پرسشنامه 24 ساعته خوراک طی دو روز متوالی و بسامد خوراک برای تعیین الگوی غذایی در یک سال گذشته تکمیل گردید. مقادیر غذایی خورده شده بر حسب گرم وارد برنامه Food Processor version 3 گردید. سپس داده های مواد مغذی دریافتی هر فرد به همراه داده های تن سنجی وارد برنامه SPSS 14 شده و با آزمون های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که 9/77 درصد نمونه ها دارای وزن طبیعی و 1/22 درصد آن ها دارای اضافه وزن بودند. میانگین دریافت کلسیم در مردان و زنان به ترتیب 383±57/1843 و 71/703±99/1023 میلی گرم در روز بود. بین کلسیم دریافتی BMI و 52/0=P و وزن بدن (22/0=P)، ارتباط دیده نشد اما بین کلسیم دریافتی و دور باسن (01/0=P) و بازو (04/0=P) در مردان، ارتباط معکوس معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بین کلسیم دریافتی و وزن بدن و BMI ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Calcium Intake and Anthropometric Indices

نویسندگان [English]

  • Mehdi Golafrooz Shahri
  • Mahmood Rivandi
  • Akram Kooshki

چکیده [English]

Background and Purpose: There is evidence on the anti-obesity effects of dietary calcium. Most employees have low physical activity and due to many rounds of work، their nutritional intake is affected، and around one-fifth of them suffer from overweight. The present study was conducted to investigate the correlation of dietary calcium and anthropometric indices in the staff of Vasei Hospital in Sabzevar، Iran.

Methods and Materials: The cross sectional descriptive study was conducted on 300 employees at Vasei Hospital in Sabzevar، Iran. Their weight، height، hip and arm circumference were measured by standardized procedures to take a record in data collection forms. A 24-hour recall form was given for two successive days to each participant، and a food frequency form was completed for the annual nutritional pattern of each participant. The food intake by grams was given into the Food Processor 3 software. Then، each participant’s data on nutrients and their anthropometric readings were fed into SPSS 14 for analyzing by independent t-test، Person correlation coefficient، One-way and Two-way ANOVA.

Results: In this study، 77.9% of the participants had normal weight and 22.1% were overweight. Mean calcium intake was 1843.57±1383 and 1023.99±703.71 mg/day in men and women، respectively. No correlation was observed between calcium، BMI (p=o.52) and body weight (p=0.22). However، there was significant negative correlation between dietary calcium and hip (p=0.01) and arm circumference (p=0.04) in men.

Conclusion: The results showed that there is no significant correlation between dietary calcium، BMI and body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium; Anthropometric; Weight; Obesity