نویسندگان

نیشابور، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دانشکده پرستاری، راضیه فروتن

چکیده

زمینه و هدف: سالانه 30 میلیون نوزاد کم وزن متولد می شوند (23 درصد تمام تولدها) که این وزن کم، عامل 60 الی 80 درصد مرگ و میر و نیز ابتلا به مشکلاتی نظیر سندروم دیسترس تنفسی در این نوزادان می باشد. در سندروم دیسترس تنفسی، نوزاد نیازمند تهویه مکانیکی است و در تهویه مکانیکی با حجم تهویه بالا، صدمات ریوی وسیع ایجاد می شود. بدین سبب جهت افزایش اکسیژناسیون و محدود کردن صدمات ریوی ناشی از ونتیلاتور در این نوزادان، قرار دادن آن ها در وضعیتی که اکسیژن رسانی را به حداکثر برساند می تواند یکی از روش های کاهش مرگ و میر باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای اثرات وضعیت های خوابیده به شکم و خوابیده به پشت بر غلظت اکسیژن خون نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی نوزادان کم وزن تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان حکیم نیشابور انجام شد. تعداد 40 نوزاد کم وزن تحت تهویه مکانیکی SIMV به طور تصادفی انتخاب شده و ابتدا به مدت دو ساعت در وضعیت خوابیده به پشت و سپس دو ساعت خوابیده به شکم (پرون) قرارگرفته و گازهای خون شریانی هر نوزاد در وضعیت های مورد نظر کنترل شد. در نهایت تاثیرات دو وضعیت بر غلظت اکسیژن خون شریانی مورد مقایسه قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تی زوجی و نرم افزار SPSS 11.5 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در این مطالعه متوسط سن جنینی نوزادان 9/1±2/34 و نیز میانگین وزن آن ها در زمان بررسی 3/385±16031 گرم بود. یافته ها نشان می دهد که متوسط اشباع اکسیژن شریانی در وضعیت خوابیده به پشت 65/87 و در وضعیت خوابیده به شکم 04/96 است و این اختلاف معنادار بود (001/0 نتیجه گیری: در نوزادان کم وزن مبتلا به دیسترس تنفسی که تحت تهویه مکانیکی قرار دارند، وضعیت خوابیده به شکم باعث افزایش درصد اشباع اکسیژن شریانی ودر نهایت ونتیلاسیون نوزاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Prone versus Supine positions on the Oxygen Saturation in Mechanically Ventilated Low Birth Weight Infants

نویسندگان [English]

  • Aghdas Saadati
  • Raziyeh Foroutan

چکیده [English]

Background and Purpose: Every year 30 million low-birth-weight neonates are born (23.8% of all births)، and the low birth weight is a major cause of mortality and morbidity in neonates (60% -80%) as well as the cause of other complications such as respiratory distress syndrome. Babies with such a syndrome need mechanical ventilation، where high volume ventilation is associated with vast pulmonary damage. Therefore، for improving the high ventilation in LBW neonates and decreasing the respiratory damages of the ventilator، laying the newborn in a suitable position to increase oxygen saturation can be one way to reduce the neonatal mortality rate. Therefore، the present study was aimed to compare the effects of the prone versus supine positions on the oxygen saturation in mechanically ventilated low birth weight infants.

Methods and Materials: This experimental research was conducted on 40 LBW infants under mechanical ventilation in the NICU of Hakim Hospital in Neyshabour، Iran. The infants were randomly selected; the infants were positioned supine for 2 hours and then prone for 2 hours; then their ABG was controlled separately in the two positions. The two readings were compared. The obtained data were analyzed in SPSS 11.5 using descriptive statistics and paired t-test.

Results: The mean birth weight of the infants was 16031±385.3 gr and their gestational age was 34.2±1.9 weeks. The mean oxygen saturation was 87.65 in the supine position and 96.04 in the prone position، which indicated a significant difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supine Position; Prone Position; Mechanical Ventilation; Low Birth Weight; Neonate