نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک جلسه دو استقامت (5000 متر) بر میزان الکترولیت‌های سرم خون بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی 14 دونده دانشجوی پسر به‌صورت داوطلبانه شرکت نمودند. بعد از گرم کردن، آزمودنی‌ها مسافت 5000 متر را در زمان 23 دقیقه دویدند و در مرحله دوم خونگیری شرکت نمودند. از دستگاه فیلم فتومتر و اسپکتروفتومتر برای تعیین الکترولیت‌های خون استفاده شد.
یافته‌ها: پنج هزار متر دویدن باعث تغییر معناداری (039/0=P،30/2-=t) در سدیم سرم خون می‌شود. میزان کلسیم نیز در سرم خون به‌طور معناداری (005/0=P،37/3-=t) به مقدار 7/1 درصد افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: پنج هزار متر دویدن ،میزان سدیم و کلسیم موجود در سرم خون را افزایش و میزان پتاسیم را کاهش می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

The effect of one session endurance running (5000 m) on the level of serum electrolytes

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Javadi
  • Mohsen Ghofrani

چکیده [English]

Background: The purpose this study was the effect of one session endurance running (5000 m) on the level of serum electrolytes.
Materials and methods: In this quasi-experimental, 14 male runners participated in the test, voluntarily. After warm-up, subjects ran distances of 5,000 meters in 23 minutes and participated in the second blood sampling. Photometer and spectrophotometer video device to determine blood electrolytes were used.
Results: 5,000-meter run at Tehran's climate caused significant change in serum sodium (p=0/039, t=2/30).Serum calcium levels also rose significantly in the amount of 7/1 percent (p=0/005, t=-3/37).
Conclusion: the 5000-meter run, Increases in sodium and calcium in the blood serum and Reduces the amount of potassium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood
  • running endurance
  • electrolyte