نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تراکئوستومی به عنوان روش انتخابی دوم جهت رسیدگی به انسدادهای دستگاه تنفس فوقانی پس از انتوباسیون ترانس لارنژیال بوده که بیشتر در بیمارانی که نیازمند تهویه طولانی مدت هستند انجام می شود. این مقاله یک عارضه شایع شکستن لوله تراکئوستومی و ورود آن به برونش اصلی چپ را گزارش می‌کند.
معرفی بیمار: بیمار مردی 74 ساله که با تشخیص هماتوم وسیع لوب فرونتال راست تحت عمل جراحی کرانیوتومی، تخلیه و فشاربرداری هماتوم قرار گرفته است. لوله تراکئوستومی فلزی بیمار به شکلی ناشایع شکسته و به طور غیر معمول وارد برونش چپ شده است و با تشخیص به موقع پرسنل ICU ، قطعه شکسته شده توسط متخصص ENT با برونکوسکوپی سخت خارج گردید.
نتیجه‌گیری: شکستن لوله تراکئوستومی یکی از عوارض نادر بوده که باید با بررسی دقیق لوله‌ها پیش از جای گذاری آنها و به‌کارگیری لوله های تراکئوستومی استاندارد از وقوع آن پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entering the fractured tracheotomy tube into the left bronchus, A Case Report

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rad
  • Javad Ganjlo
  • Abdol ghader Asarodi

چکیده [English]

Background and Purpose: Tracheostomy is a second selective approach to management the upper respiratory tract obstructions after intubation and used in patients who require long-term ventilation. This article reports a rare complication, entering the fractured tracheostomy tube into the left bronchus.
The Patient: A 74-year-old man with a large hematoma in the right frontal lobe, Craniotomy surgery and evacuated of hematoma was done. A Patient's metal tracheostomy tube fractured and entered into the left bronchus that is a rare complication. The ICU staff immediately recognized and ENT specialist removed the fractured tube with rigid bronchoscopy.
Conclusion: Fracturing of the Tracheostomy tube is one of the rare complications that need careful examination before the tubes used and applying the standard tracheostomy tube Should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tracheostomy tube
  • the left bronchus
  • Case report