نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک می‌شود. در روش تهیه کود از بیوگاز، علاوه بر به‌دست آوردن گاز می‌توان کود آلی با کیفیت بالا نیز تولید کرد، هدف از این تحقیق بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضولات دامی و طیور با استفاده از سیستم بیوگاز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: برای راه‌اندازی پایلوت ابتدا فضولات دامی و طیور جمع‌آوری شده و به نسبت 2 : 1 به پایلوت طراحی شده، اضافه گردید. پس از گذشت حدود 2 ماه، میزان گاز تولیدی مشخص گردید و سپس پارامترهای کود حاصله از پایلوت مورد آنالیز قرار گرفته و با استانداردهای مختلف و موجود مقایسه گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار Excel آنالیز گردید.
یافته‌ها: میزان pH به‌دست آمده از کود حاصله 2/7 بود. هدایت الکتریکی نمونه موردنظر در دمای استاندارد برابر با 53/29 میلی زیمنس بر سانتی‌متر گزارش گردید. رطوبت محاسبه شده 5 درصد به‌دست آمد. میزان مواد آلی نمونه مذکور 19/8 درصد و میزان خاکستر آن 58/8 درصد محاسبه گردید. میزان کربن آلی برای نمونه مذکور 40 درصد و اندازه ذرات یکنواخت و دارای بیشترین مش50 می‌باشند. کود حاصل دارای غلظت فسفر 1 میلی‌گرم بر لیتر بود. غلظت سدیم 94 میلی‌گرم در لیتر و میزان پتاسیم 74 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که میزان مواد آلی، فسفر و خاکستر و کربن آلی با استانداردهای WHO مطابقت دارد. با توجه به ارزان بودن، در دسترس بودن، بی‌خطر بودن و غنی بودن و استفاده همزمان از گاز تولیدی، کود حاصل از بیوگاز می‌تواند کودی مناسب برای کشاورزی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Chemical and Physical Properties obtained from the Composition of Live stock and Poultry Wastes in Biogas System

نویسندگان [English]

  • Akbar Ahmadi Asour
  • Mohammad Hossein Saghi
  • Ramezanali Khamirchi
  • Tahereh Vaziri
  • Ayyob Rastegar

چکیده [English]

Introduction: Unnecessary use of chemical manure in order to increase the crop production, particularly in the agricultural sector, causes environmental damages and disorder in terms of soil fertility. In the manure preparation method through the biogas, organic manure of high quality can be produced in addition to obtaining gas. The purpose of this study is to examine the physical as well as chemical properties of the manure produced by the combined wastes of livestock and poultry using biogas system.
Research method: In order to put the pilot project into operation, livestock and poultry wastes were primarily collected and were added to the planned pilot in a proportional ratio of 1:2. After about two months, the produced gas was measured and the parameters of the manure were analyzed according to the pilot sample and subsequently, they were compared with the existing standards. Using EXCEL, the gathered data were analyzed.
Results: PH rate obtained from the manure was estimated to be 7.2. Reportedly, the electrical conductivity of the sample was equal to 29.53 ml. Siemens/cm. and the humidity was 5%. The organic compounds in the sample were 8.19% and ash was 8.58%. Furthermore, the rate of the organic carbon for the sample was 40% and the size of the uniformed particles was of the highest mesh, i.e. 50. The manure obtained has a phosphorous concentration of 1 mg/l and the sodium concentration obtained were 94 mg/l and potassium 74 mg/l.
Discussion and conclusion: Findings indicate that the rate of organic materials, phosphorus, ash and organic carbon are consistent with the standards set by WHO. With regard to low cost, availability, being danger-free and enriched as well as the simultaneous use of the gas produced, the manure obtained through the biogas can be considered a suitable kind of manure for agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manure
  • poultry and livestock wastes
  • biogas