نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دریافت هوش هیجانی به عنوان مجموعه‌ای از توانایی‌ها نشان از آموزش‌پذیر بودن آن دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی در مددکاران اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی بود. طرح تحقیق عبارت بود از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل که افراد آزمودنی پس از انتخاب تصادفی در گروه آزمایش و سپس در گروه کنترل جای گرفتند. حجم نمونه شامل 25 نفر (13 نفر گروه کنترل و 12 نفر گروه آزمایش) با روش نمونه‌گیری تصادفی از میان مددکاران اجتماعی شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون، آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت دو ماه (هشت جلسه 90 دقیقه‌ای) در جلسات آموزشی هوش هیجانی شرکت نمودند. پس از پایان آموزش، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. ابزار پژوهش مقیاس رگه فراخلقی سالوی (TMMS) بود. از فراوانی، انحراف استاندارد و واریانس برای تحلیل داده‌های دموگرافیک و از آزمون تی زوج و تی مستقل برای مقایسه گروه‌ها با خود و گروه مقابلشان بهره گرفته شد.
یافته‌ها: از اجرای آزمون‌های تی زوج و مستقل نتیجه گرفته شد که گروه آزمایش تفاوت میانگین بالایی نسبت به قبل از اجرای کلاس‌های آموزشی دارد (09/9+) و این تفاوت بین گروه آزمایش و گروه کنترل (008/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of emotional intelligence training on increasing emotional intelligence of social workers of martyr foundation and veterans affairs

نویسندگان [English]

  • Ali Garmayee
  • Mansour Hakim Javadi
  • Masomeh Alavi
  • Masoud Gholamali lavasani

چکیده [English]

Background: emotional intelligence is a complex of abilities and could be learend .The main goal of this research was investigate the impact of emotional intelligence education on martyred foundation social workers.
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study. Research design was pre test- post test with control group that participants After random selection perch in the experimental group and the control group . The sample size consisted
of 25 subjects(13 control and 12 experimentation) of Guilan’s martyred social workers selected by random sampling method. After the pre-test, test group for two months (eight 90-minute sessions), participated in the training sessions, emotional intelligence. After training, both groups were post-tested. Instrument of this research was Trait Meta Mood Scale(TMMS).From the standard deviation and variance for the analysis of demographic data and paired t-test and independent t was used to compare groups with self and their front groups.
Findings: From Performance paired and independent t-test result that the mean difference between the experimental group is higher than before the implementation classes and The difference between the experimental group and the control group (94/2 = t, 008/0p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Education
  • social workers