نویسندگان

چکیده

سابقه و هدف: اشتها یکی از عوامل تأثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می‌باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش، مقایسه اثر یک جلسه ورزش شنا, مقاومتی و ایروبیک بر میزان اشتهای دختران دانشجو بود.
مواد و روش‌ها: طرح تحقیق نیمه‌تجربی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه بود که از میان آنها 60 آزمودنی دختر به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفری ورزش شنا، مقاومتی، ایروبیک و کنترل قرار گرفته و پروتکل ورزش را به‌مدت 90 دقیقه انجام دادند. اشتهای افراد به‌وسیله پرسشنامه اشتها در قبل، بلافاصله و 3 ساعت پس از اجرای آزمون اندازه‌گیری شد. تغذیه افراد در روز تمرین و روز قبل از آن مشابه بود. همچنین گلوکز و لاکتات خون نیز در قبل از هر یک از مراحل اشتها اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری های مکرر در سطح معناداری 05/0 P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of affect One Session swimming, resistance and aerobic exercises on appetite, glucose and lactate in student girls

نویسندگان [English]

  • Hadi Yarahmadi
  • Mehdi Zaree

چکیده [English]

Background and purpose: Appetite is one of the factors influencing the energy equation and with different levels of control and setting. Physical activity is one of the possible factors. For this reason, the purpose of this study was to compare the effect of one session of swimming, resistance and aerobic exercise on the student girl’s appetite. Methods: research design was used mid tentative and the target population consisted entirely girl’s student of the University. Among them, 60 females randomly in 4 groups of 15 persons swimming, resistance, aerobic exercise and control and performed protocol exercise within 90 minutes. The appetite was recorded by appetite questionnaire before, immediately after exercise and 3 hours after the exercise protocol. The food given to girl’s before and on the day of the exercises was similar. Also glucose and lactate of the blood measurement in before each stages module appetite. Data was analyzed using repeated measure ANOVA at significant level P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appetite
  • swimming
  • Resistance
  • Aerobic Exercise