نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به بروز و شیوع روز افزون بیماری عروق کرونر قلب و تأکید روزافزون پژوهشگران عرصه بهداشت و تندرستی بر همراهی و ارتباط عوامل زیستی- روانی و بیومارکرهای قلبی با بروز و تداوم بیماری‌های قلبی عروقی، ضرورت تحلیل رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) بیش از پیش احساس می گردد که پژوهشگران تا به حال به‌طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده‌اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه بیماران مبتلا به CHD مراجعه‌کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران بودند. تعداد 44 بیمار مبتلا به CHD بستری در بخش‌های جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی زنان، داخلی مردان و بخش‌های خصوصی بیمارستان که گرفتگی عروق کرونر در آنها توسط آنژیوگرافی مورد تأیید قرار گرفته بود، از بین بیماران واجد شرایط انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه راه‌های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن و کیت لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) استفاده شد. برای تحلیل آماری داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آمار توصیفی و نیز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد . قابل ذکر است که نرم‌افزار رایانه‌ای مورد استفاده در این پژوهش برای پردازش داده‌ها، SPSS/17 بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین روش‌های مقابله با استرس هیجان مدار (ناکارآمد) و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) همبستگی مثبت و رابطه معنادار و نیز بین روش‌های مقابله با استرس مسأله‌مدار (کارآمد) و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) همبستگی منفی و رابطه معنادار وجود دارد و ضریب تأثیر راه مقابله‌ای ارزیابی مجدد مثبت با توجه به آمارt نشان داد که این متغیر با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) را پیش‌بینی کند (737/0-=β) و همچنین ضرایب تأثیر راه‌های مقابله‌ای ارزیابی مجدد مثبت و مسؤولیت پذیری با توجه به آمارهt نشان دادند که این متغیرها با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) را نیز پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص گردید افزایش کاربرد روش‌های مقابله با استرس هیجان‌مدار باعث افزایش در سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) و افزایش در به‌کارگیری روش‌های مقابله با استرس مسأله‌مدار منجر به کاهش در سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Coping Ways with Stress and Low-density lipoprotein (LDL) in Coronary Heart Disease patients

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipour
  • Nasim Sharif
  • Alireza Aghayosefi
  • Farhad Shaghaghi

چکیده [English]

Background and objective: Due to the increasing incidence and prevalence of coronary heart disease and emphasis on researchers of Health on Association Biological and psychological factors and cardiac biomarkers with incidence and persistence of cardiovascular disease are felt more than ever necessary to analyze the relationship between Coping Ways with Stress and Low-density lipoprotein (LDL), But until now researchers have not explored it empirically, So The aim of this study was to examine the relation between Coping Ways with Stress and Low-density lipoprotein (LDL) in Coronary Heart Disease patients.
Materials and methods: This is a correlation study. Statistical community were All patients CHD Shahid Rajaie Heart Hospital in Tehran. 44 patients with CHD admitted to the women and men surgical department surgery, women and men local department and private sector hospitals that CHD confirmed by angiography had been chosen from among eligible patients.Condition.In this study was used of Coping Ways questionnaire- Lazarus and Folkman and Low-density lipoprotein (LDL) kit. For statistical analysis of research data was usedIndicators and descriptive statistics and Pearson correlation and multiple regression analysis with stepwise method. The computer software used in this study for data processing was SPSS/17.
Results: The results showed there are Positive and significant correlation between Emotional Focused Coping Ways(Inefficient) and Low-density lipoprotein (LDL)and also Negative and significant correlation between Problem Focused Coping Ways(Efficient) and Low-density lipoprotein (LDL) and coefficient of positive re-evaluation coping way (β=-0/737) according to the T test show that the variables with 99% confidence can be predicted to the changes related to Low-density lipoprotein (LDL) and also coefficients of positive re-evaluation and Responsibility coping ways according to the T test show that the variables with 99% confidence can be predicted to the changes related to Low-density lipoprotein (LDL).
Conclusion: In sum, we conclude that the increased use of Emotional Focused Coping Ways lead to increases in levels of Low-density lipoprotein (LDL)and increased in the use of Problem Focused Coping Ways lead to decreased in levels of Low-density lipoprotein (LDL).