نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سازمان‌های ارائه‌کننده مراقبت بهداشتی بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، اولین گام ضروری جهت کاهش خطاهای پزشکی و ارتقای ایمنی بیمار می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، در سه ماهه دوم سال 1390 با استفاده از پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار، نسخه بیمارستانی (HSOPSC) انجام شد. 385 نفر از کارکنان درمانی (پرستار، پزشک، ماما، کارکنان شاغل در آزمایشگاه و رادیولوژی) در بیمارستان‌های مورد مطالعه به صورت سرشماری، وارد مطالعه شدند.
یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دو بعد کار تیمی درون واحد و یادگیری سازمانی بهبود مداوم با 4/6 65/73 درصد و 7/816/69 درصد، حائز بالاترین میانگین درصد پاسخ‌های مثبت شدند و دو بعد پاسخ غیر تنبیهی هنگام بروز خطاها و امور مربوط به کارکنان به‌ترتیب با 1/703/13درصد و 0/6  37/22 درصد، کم‌ترین میانگین درصد پاسخ‌های مثبت را داشتند. 89 درصد کارکنان بیان کردند که در 12 ماه گذشته، هیچ خطا یا حادثه‌ای را گزارش ‌نداده‌ بودند. همچنین تنها 31 درصد از کارکنان، وضعیت ایمنی بیمار را در واحد کاری‌شان عالی یا بسیارخوب گزارش کردند.
نتیجه‌گیری: این بیمارستان‌ها می توانند با تکیه بر نقاط قوت خود از نظر فرهنگ ایمنی بیمار و تلاش در جهت برطرف کردن نقاط ضعف خود، برای ایجاد محیطی ایمن و جوی مساعد تلاش نمایند. بنابراین لازم است ترس از سرزنش شدن در قبال اشتباهات را حذف و جوی سرشار از ارتباطات باز و یادگیری مستمر را در بیمارستان پیاده سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of patient safety culture and recognizing its weaknesses and strengths in Sabzevar hospitals: 2011

نویسندگان [English]

  • Yaser Tabaraee
  • Elaheh HaghGoshaee
  • Afsaneh Takbiri
  • MohammadAli Yaghobifar

چکیده [English]

Objectives: improving patient safety culture in healthcare organization is the first step for reducing medical errors and improvement of patient safety. This study was conducted to survey the patient safety culture based on staff point of views in Sabzevar hospitals.
Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted during July- September 2011, by using Hospital Survey Of Patient Safety Culture questionnaire (HSOPSC). 385 of clinical staff (physicians, nurses, midwives and stuff working in lab and radiology departments) as census were included in the study. The patient safety culture questionnaire was used for data collection.
Results: “teamwork within unit” and “organizational learning - continuous improvement” had the highest percentages of positive responses with respectively 73.65 ± 6.4 % and 69.16 ± 8.7 % whereas “nonpunitive response” to errors (13.03 ± 7.1%) and “staffing” ( 22.37 ± 6%) had the chosen lowest percentages of positive responses. 89% of staff noted that they have not reported any medical errors during past 12 months. Only 31% of staff reported the patient safety status in their units as excellent or very good.
Conclusion: Hospitals can attempt to create safety environment for patients by applying the strengths of their patient safety culture and removing the weaknesses. Therefore hospitals should eliminate the staff fear of blame for their mistakes and create an atmosphere of open communications and continuous learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patient safety
  • culture
  • Hospital
  • medical errors