نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فنل از جمله ترکیبات سمی مهم و حائز اهمیت حاضر در فاضلاب‌های صنعتی محسوب می‌شود. به‌طور معمول از روش‌های فیزیکوشیمیایی یا بیولوژیکی متعارف به منظور تصفیه فاضلاب‌های حاوی غلظت‌های بالای فنل استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر پتانسیل جذب فنل از محلول های آبی توسط خاکستر پوسته پسته مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: بررسی حاضر که یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است در یک سیستم ناپیوسته انجام پذیرفت. به منظور بررسی کارایی جاذب خاکستر پوسته پسته در حذف فنل از محلول‌های آبی اثر متغیرهای مهم بهره‌برداری از قبیل زمان تماس (15،30،45،60،75،90،105،120 دقیقه)، غلظت اولیه فنل (5، 10، 20، 30، 40، 50 و 100 میلی گرم در لیتر)، دوز جاذب (1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0و 6/0گرم در لیتر) و pH اولیه محلول (2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13) مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته‌ها: حداکثر ظرفیت جذب خاکستر پوسته پسته معادل mg/g 6/327 در pH معادل 5، غلظت فنل معادل mg/L 100 و زمان تماس 45 دقیقه حاصل شد که در این شرایط راندمان حذف، معادل 28/98 درصد تعیین مقدار گردید. از طرفی ایزوترم‌های جذب لانگمویر و فروندلیچ جهت بررسی واکنش‌های تعادلی جذب مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل امر تطابق بهتر واکنش‌های تعادلی جذب را با ایزوترم جذب فروندلیچ (9436/0 =R2) نسبت به ایزوترم جذب لانگمویر (8395/0=R2) نشان داد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر مشخص شد که خاکستر پوسته پسته یک جاذب ارزان قیمت محسوب شده و با دارا بودن پتانسیل جذب بالا از توانایی مطلوبی در حذف فنل از نمونه‌های آب و فاضلاب برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenol removal from aqueous solutions using Pistachio hull ash as a low cost adsorbent

نویسندگان [English]

  • Ferdovs Kord MostafaPor
  • Edris Bazrafshan
  • Farnaz Heidar Nejad

چکیده [English]

Background: Phenol is one of the main components concerned in the industrial wastewater. Physicochemical or conventional biological methods are usually used for the treatment of wastewater with high concentrations of phenol. At present study, the adsorption potential of phenol from aqueous solutions by Pistachio hull ash was investigated.
Materials and methods: Present study is an experimental survey that was performed in a batch system. To study the efficiency of Pistachio hull ash in phenol removal from aqueous solutions, the effect of critical variables such as contact time (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 and 120 min), initial phenol concentration (5, 10, 20, 30, 40, 50 and 100 mg/L), adsorbent dosage (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6 g/L) and initial pH of solution (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) was investigated.
Results: Maximum adsorption capacity of the Pistachio hull ash was 327.6 mg/g at pH 5, initial concentration of 100 mg/L and reaction time 45 min, which 98.28% of the phenol was removed. The adsorption equilibriums were analyzed by Langmuir and Freundlich isotherm models. It was found that the data fitted to Freundlich (R2=0.9436) better than Langmuir (R2=0.8395) model.
Conclusion: According to achieved results, it was observed that Pistachio hull not only was an inexpensive absorbent, but also a quite effective factor in removal of phenol from water and wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenol
  • Pistachio hull
  • adsorption