نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مصرف ویتامین A برای رفع کمبود آن در بدن و یا رفع عارضه‌های پوستی بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن رایج است. در این تحقیق تأثیر عصاره‌ آبی - الکلی زعفران بر میزان آنزیم‌های کبدی به‌دنبال مسمومیت با ویتامین A مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاصل یک مطالعه تجربی است: در این تحقیق حیوانات مورد آزمایش 48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار بود که به 6 گروه 8 تایی در قالب گروه‌های تجربی، کنترل و شاهد تزریق تقسیم شدند. حیوانات گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد فقط حلال عصاره دریافت کرد. گروه تجربی 1 عصاره آبی الکلی زعفران را به تنهایی با مقدار mg/kg50 به مدت 15 روز دریافت کرد. گروه‌ تجربی 2 ویتامین A به میزان IU) 50000) به‌مدت 15 روز دریافت کرد و گروه‌های تجربی 3 و 4 ابتدا ویتامین Aرا با مقدار روزانه IU) 50000) به‌مدت 15 روز دریافت کردند. بعد از 15 روز ایجاد مسمومیت با ویتامین A، این گروه‌ها عصاره‌ آبی- الکلی زعفران را به‌ترتیب با مقادیر (mg/kg) 80 و 50 و به‌مدت 21 روز دریافت کردند. پس از پایان دوره آزمایش از نمونه‌های خونی آماده شده برای اندازه‌گیری غلظت سرمی آنزیم‌های کبدی، AST,ALT,ALP استفاده شد و نتایج به‌دست آمده با استفاده از تست‌های آماری آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی توکی ارزیابی شدند. مرز استنتاج آماری 05/0>P در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج حاصله نشان داد میزان آنزیم AST، ALT، ALP درگروه تجربی 1 (دریافت‌کننده عصاره زعفران به تنهایی) نسبت به گروه کنترل و شاهد تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد. در گروه‌های تجربی2 (دریافت‌کننده ویتامین A به تنهایی) نسبت به گروه کنترل و شاهد تفاوت معناداری در مقدار آنزیم‌ها در سطح 05/0>P مشاهده شد. در گروه تجربی 3 (دریافت کننده ویتامین A به همراه عصاره زعفران با مقدار mg/kg50) تفاوت معناداری نسبت به گروه تجربی 2 (دریافت کننده ی ویتامین A به تنهایی) در سطح 05/0P≤ مشاهده نشد. میزان آنزیم AST، ALT، ALP در گروه تجربی 4 (دریافت کننده ویتامین A به همراه عصاره زعفران با مقدار (mg/kg) 80 نسبت به گروه تجربی 2 (دریافت کننده ویتامین A به تنهایی) تفاوت معناداری در سطح 05/0>P نشان داد.
نتیجه‌گیری: احتمالاً عصاره‌ آبی الکلی زعفران به‌علت دارا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدان باعث محافظت سلول‌های کبدی در مقابل استرس اکسیداتیو وارده ناشی از اضافه بار ویتامین A شده و در نتیجه سطح آنزیم‌های کبدی به حد طبیعی برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Hydro-alcoholic Extracts of Saffron on Liver Enzymes(AST,ALT,ALP) by Hypervitaminosis A in Male Rat

نویسندگان [English]

  • Dorna Ajdari
  • Mehrdad Shariati
  • Mokhtar Mokhtari

چکیده [English]

Introduction and Aim: Nowedays vitamin A consumption to compensate for the lack of it in the body or healing of skin disorders without considering respective side effects is so common.In this research the protective effect of saffron hydro alcoholic extracts on liver enzymes following vitamin A toxicity was investigated .
Materials and Methods: In the experimental study 48 rats were divided into 6 groups of 8 , namely control, sham and 4experimental.Control group didn’t received anythings , sham group received only distilled water. The experimental group 1 Number 1 received saffron hydro alcoholic extract with 50mg/kg dose for 15 days.Experimental groups 3, 4, 5, initially received vitamin A 50000IU for 15 days. The experimental groups 4,5 received saffron hydro alcoholic extract with 50,80 (mg/kg )dose for 15 days. At the end of this period ,blood was collected from the hearts for measuring the amounts of AST ,ALT and ALP.Obtained data were statistically analyzed using statistical tests including one way variance analysis and tukey test . P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Vitamin A
  • AST
  • ALT
  • ALP
  • Rat