نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت آب مصرفی برای آماده‌سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این مطالعه با هدف بررسی غلظت آنیون‌های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی تعداد 45 نمونه از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان‌های استان قم، انجام شد. مقادیر موجود با استانداردهای مربوط مقایسه گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین کلی آنیون ها از حد استانداردهای AAMI و EPH پایین تر بود که نشان از کیفیت مناسب آب دیالیز در این بیمارستان‌ها دارد. اما در تعداد کمی از نمونه‌ها این مقادیر بالاتر از حد استاندارد بود. بنابراین، لازم است که آب ورودی به دستگاه‌های دیالیز به صورت مداوم پایش شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Anion Density in Influent Water to Dialysis Machines and its Comparison with Association for the advancement of medical instrumentation and European Pharmacopeia Standards in Qom Hospitals

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asadi
  • Morteza Safdari
  • Narges Paydari Shayesteh

چکیده [English]

This is a descriptive-analytic study which was carried out on 45 samples of influent water to dialysis machines in hospitals of Qom.Then results comparised with related standards.The results showed that means of anions in this study were below AAMI and EPH standards. It should also be mentioned that in few samples, these amounts were above the standard levels. Then it should be analysed influent water to dialysis machine continually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialysis
  • anion
  • Qom province
  • Iran