نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: زایمان زودرس وپارگی زودرس کیسه آب عوارض زیادی را برای مادر و نوزاد به همراه دارند، لذا شناخت عواملی که در بروز این دوپیامد نقش دارند بسیار مهم می‌باشد. هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین برخی تعیین کننده‌های اجتماعی ساختاری سلامت و این دو پیامد بود.
مواد و روش‌ها: این بررسی به روش مقطعی بر روی 990 نفر زن باردار (20-42 هفته) در بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران در فاصله بهمن 1388تا فروردین 1389 انجام گردید. اطلاعات مربوط به تعیین‌کننده های اجتماعی ساختاری، از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردید. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تست دقیق فیشر تجزیه تحلیل گردید و میزان05/0≥ p معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: شیوع زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب به‌ترتیب 4/30 و 36 درصد برآورد شد. یافته‌ها نشان دادند بین میزان افزایش وزن در دوران بارداری و زایمان زودرس ارتباط معناداری وجود دارد (001/0p=). همچنین در این مطالعه بین متغیرهای سن مادر و سن بارداری با پارگی زودرس کیسه آب ارتباط معناداری مشاهده شد (00/0P= و 0028/0P=) اما بین سایر تعیین کننده‌ها با این دو پیامد ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای این دو پیامد بارداری و همچنین اهمیت سن و وزن مادر به‌عنوان یافته‌های قابل پیشگیری در بروز این دو پیامد، لزوم توجه و ارائه خدمات وی‍‍ژه به این گروه از مادران مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the social structure and health and pregnancy outcomes: preterm labor and rupture of water bag

نویسندگان [English]

  • Leila Amini
  • Zohreh Mahmoudi
  • Fatemeh Hosseini
  • Abolfazl Mahmoudi

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to estimate the frequency of preterm birth (PTB) and premature
rapture of membranes (PROM) and their associations with maternal factors.
Material and methods: This cross sectional study was carried out at Akbar–Abadi hospital in Tehran
during January 2009–Aprile 2010. Nine hundred and ninety primiparous women with gestational age more than 20 weeks and singleton pregnancy were enrolled in the study. Data were analyzed using SPSS–16. P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preterm labor
  • Premature Rupture of Membrane
  • Pregnancy Complications
  • Social Determinants