نویسندگان

لنگرود، ابتدای جاده لیلاکوه، خیابان ابنسینا، دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامایی شرق گیلان، دکتر محمود عابدینزاده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در حال افزایش بوده و ماساژ درمانی یکی از این روش های جایگزین است. به همین منظور مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر ماساژ با تکنیک فیلد بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 25 نوزاد مبتلا به سندرم زجر تنفسی بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الزهرا (س) رشت انجام شد. ابزار گردآوری داده ها یک فرم ثبت اطلاعات، شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و جدول ثبت میزان اشباع اکسیژن خون شریانی و دستگاه پالس اکسی متر بود. اطلاعات طی سه روز متوالی جمع آوری گردید. مداخله ماساژ با تکنیک فیلد به طور روزانه در طی 3 نوبت 15 دقیقه ای انجام شد. میزان اشباع اکسیژن خون شریانی 5 دقیقه قبل از ماساژ ثبت شد، سپس واحدهای پژوهش به مدت 15 دقیقه ماساژ داده شدند و با فاصله 5 و 15 دقیقه بعد از ماساژ، اشباع اکسیژن خون شریانی مجدداً کنترل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون آماری آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین اشباع اکسیژن خون شریانی در زمان پایه (5 دقیقه قبل از ماساژ) 24/0±67/91 در زمان 5 دقیقه بعد از ماساژ 46/0±44/93 و 15 دقیقه بعد از ماساژ 41/0±22/94 بود. میانگین اشباع اکسیژن خون شریانی طی هر سه روز مداخله قبل و بعد از ماساژ با تکنیک فیلد تفاوت آماری معناداری داشت (01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Massage on the Arterial Blood Oxygen Saturation in Neonates with Respiratory Distress Syndrome

نویسندگان [English]

  • Zahra Bostani Khalesi
  • Yasaman Yaghoubi
  • Mahmood Abedinzadeh

چکیده [English]

Background and Purpose: The use of complementary and alternative therapy is on the rise and massage therapy is one of these alternative procedures. The purpose of the present research was to determine the effect of field massage on the arterial blood oxygen saturation in neonates with respiratory distress syndrome.

Methods and Materials: This clinical trial was conducted on 25 infants hospitalized with respiratory distress syndrome in the neonatal intensive care unit in Rasht Al-Zahra Hospital، Iran. An information record form (consisting of two sections: demographic information and a table for recording oxygen saturations) was used for data gathering، and pulse oxymeter was used for measuring Oxygen saturation. The information was collected in 3 consecutive days; the intervention took three 15-minute periods. Arterial blood oxygen saturation was recorded 5 minutes before massage، then neonates underwent a 15-minute massage; then within 5 and 15 minutes from the massage، the arterial blood oxygen saturation was measured and recorded again. The obtained data were analyzed in SPSS 16 using ANOVA.

Results: Mean arterial blood oxygen saturation at baseline (5 minutes before massage) was 93.44±0.46، five minutes after massage 94.22±0.41 and 15 minutes after the massage، it was 91.67±0.24. Mean arterial blood oxygen saturation during the three days of intervention was significantly different before and after the field technique massage (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massage; Respiratory Distress Syndrome; Premature; Neonate