نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عفونت های انگلی، از جمله انگل‌های روده‌ای، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می‌باشد. امروزه حتی با صرف هزینه‌های بسیاری که سالانه سازمان بهداشت جهانی و دولت‌ها برای حذف، پیشگیری و درمان انگل‌های روده‌ای متحمل می‌شوند، همچنان وجودشان نمایان است. در این پژوهش میزان شیوع انگل‌های روده‌ای در جامعه ناتوان ذهنی شهرستان اردبیل مورد مطالعه قرار می گیرد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 216 نفر از ناتوانان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390 انجام شد. بررسی فراوانی انگل‌های روده‌ای در نمونه ها، با روش‌های لام مستقیم، روش تغلیظ فرمالین اتر و رنگ‌آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده، صورت پذیرفت.
یافته‌ها: از تعداد 216 بیمار، در مجموع در 95 مورد (44 درصد)، حداقل یک انگل دیده شد. بلاستوسیستیس هومینیس 41 مورد (19 درصد)، کیست انتاموبا کلی 25 مورد (6/11 درصد)، کیست ژیاردیا 18 مورد (3/8 درصد)، تخم تریکوریس تریکیورا 2 مورد (9/0 درصد) مشاهده شد. آلودگی همزمان به دو نوع انگل برای کیست انتاموبا کلی و بلاستوسیستیس هومینیس 4 مورد (9/1 درصد) و کیست انتاموبا کلی و کیست یدآموبا بوچلی 3 مورد (4/1 درصد) بود و در 5/0 درصد نمونه‌ها به همراه کیست انتاموبا کلی، کیست‌های چهار هسته‌ای دیده شد. نتیجه‌گیری: طبق نتایج، میزان آلودگی به انگل‌های روده‌ای در جامعه ناتوانان ذهنی شهرستان اردبیل نسبت به جامعه‌های دیگر بالاتر بوده، که توجه بیشتر مسؤولین را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Tarihi
  • Ramtin Hadighi
  • MohammadJavad Namazi
  • Fatemeh Tabatabaee
  • AhmadReza Memar
  • Lame Akhlaghi
  • Afshin Davari

چکیده [English]

Background: Although all the advances of medical science has come to achieve, parasitic infections including intestinal parasites in many countries especially in developing countries, is a health problem; according to the annual fees paid by that the World Health Organization and governments to eliminate, prevent and treat them, their existence is still visible. In this study the prevalence of intestinal parasite in mental disability community in Ardabil city will be studied. Materials and methods: This descriptive cross-sectional study with was design to detect the prevalence of intestinal parasites on the 216 cases of mental disability under the Social Welfare Organization in Ardabil city, with methods of direct smear, formalin ether concentration method and Modified ziehl-neelsen staining. Results: From 216 patients 95 samples (44%) were infected with at least one parasite including Blastocystis hominis 41 cases (19%), Entamoeba coli cyst 25 cases (11.6%), Giardia cyst 18 cases (8.3%), Trichuris trichura egg 2 cases (0.9%) and contemporary infection with two parasite Entamoeba coli / Blastocystis hominis cysts and Entamoeba coli / Iodamoeba butschili cysts 4 (1.9%) and 3 (1.4%) cases respectively. In 0.5% of cases we found Entamoeba coli cyst with 4 nuclei cysts.
Conclusion: According to the results, levels of intestinal parasitic infections in mental disability community in the Ardabil city in compare to other communities was higher that need to pay more attention of the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intestinal parasites
  • mental disabilities
  • Prevalance