نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت صدا ی معلم نقش مهمی در تفهیم مطالب درسی به دانش‌آموز دارد. خشونت صدا مهم‌ترین نشانه بیماری‌های حنجره است که بسیار شایع می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عوامل مرتبط با دیس‌فونی و همچنین میزان شیوع آن در معلمین دبستان‌های شهر یزد می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، ورجسای 280 نفر تعیین شد. از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع‌آوری داده ها در خصوص متغیر آگاهی از دیسفونی علائم و میزان شیوع و نیز رفتارهای پیشگیری‌کننده به همراه متغیرهای دموگرافیک استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری از طریق نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و نیز آزمون‌های اسپیر من، تی تست، آنووا و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میزان شیوع دیس فونی در معلمان 4/55 درصد و شایع‌ترین مشکل "خشک شدن گلو " بود. بین تحصیلات و میزان آگاهی رابطه معناداری وجود داشت (02/0p=). هر میزان سطح تحصیل بالاتر می‌شد؛ میزان آگاهی از دیس فونی نیز افزایش می‌یافت. همچنین نتایج نشان داد که بین جنس و ساعات تدریس رابطه معناداری از لحاظ آماری یافت شد (04/0p=). زنان بیشتر از مردان در خصوص عوامل پیشگیری‌کننده از دیس فونی اطلاعات داشتند (02/0p=). در بررسی رابطه رفتار پیشگیری‌کننده از دیس‌فونی و میزان آگاهی رابطه معناداری و مستقیم با ضریب اطمینان 99 درصد با ضریب همبستگی 30 درصد مشاهد شد. معلمان با نمره آگاهی بیشتر، رفتارهای پشگیری‌کننده بیشتری را نسبت به سایرین داشتند (001/0p=).
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای این مشکل در معلمین دبستان‌های شهر یزد رفتارهای پیشگیری‌کننده از این اختلال بسیار ضعیف می‌باشد. لذا توصیه می‌شود با برگزاری کلاس‌های آموزشی از سوی متخصصین این امر میزان آگاهی و عملکرد معلمان جهت پیشگیری و کنترل این مشکل افزایش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation in to the rate of knowledge and out break of diss phonie and its prophylaxis belaviors among the teachers of Yazd’s elementary schools Summery

نویسندگان [English]

  • Zahra Lalehgani
  • SeyyedJavad Hosseini
  • Ali Ramshini

چکیده [English]

Background:The quality of teacher’s voice has an important role in understanding lessons by the students. The roughness of the Noice is the most importantsign of darynx disease and one of the reasons of the spasm of Noice is the improper usage of the of the noice the object of this study is inverstigating rateof knowledge and prophydaxis behaviors from dissphoie and the rate of it’s outbreak in female teachers of Yazd’s elementary school. Materials and Methods: This study is descriptive – analytie, and is done obout 280 teachers that were chosen from education areas casually. It used of questionnaire and interviewing for callectingdata. Results:The rate of dissphonie’s outbreak between the teacherswas 55.4% and the most epidemic form was stiffness of larynx. The rate of teachers’ knowledge was in average. There was a meaning full relationship between education and the rate of knowledge. Everyone that had a course of studies for associate of arts diplona and higher than it, had the higher rate of knowledge. There was a statical relationship between the age and the signs of spasm of noice also, it was seen a meaningful relationship between the employment background and prophydaxis behaviors from dissphorue. There was a direct meaningful relationship between the rate of knowledge and praphydoxis behaviors, and the teachers who had the higher rate of knowledge, choose further praphydoxis behaviors between the teachers of Yazd’s elementary schools oven though the outbreak of this farm is high and it’s suggested by holding the educating classes, the rate of knowledge and performance of the teachers have been in creased for preventing and controlling this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • Dysphonia