نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مدت انتظار بیماران یکی از عواملی است که منجر به عدم رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارایه شده می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر زمان انتظار مراجعه‌کنندگان درمانگاه‌های تخصصی یکی از بیمارستان های دولتی تهران می باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی در حوزه سلامت است. مطالعه حاضر در سه مرحله انجام پذیرفته است. مراجعه‌کنندگان یک هفته 21 درمانگاه از مجموع درمانگاه ها (2661 نفر) به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. از این میان 10 درصد به‌عنوان حجم نمونه (266N:) با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 17SPSS استفاده شد. یافته‌ها: میانگین زمان انتظار مراجعه‌کنندگان 121 دقیقه با انحراف معیار 73/33 مشخص گردید. از منظر دریافت‌کنندگان خدمات، تعداد زیاد بیماران به‌صورت همزمان، عدم حضور به موقع پزشکان و عدم وجود جدول‌های زمانبندی و برنامه‌ریزی مناسب به ترتیب با میانگین امتیازی 9/3، 5/3 و 3/3 و از منظر ارائه‌کنندگان خدمات، عدم حضور به موقع پزشکان، کمبود تعداد پزشکان و تعداد زیاد بیماران به‌صورت همزمان به‌ترتیب با میانگین امتیازی 3/4، 1/4 و 4 به‌عنوان سه عامل اول مؤثر بر زمان انتظار مراجعه‌کنندگان شناخته شدند. نتیجه‌گیری: با بررسی فرآیندهای پذیرش در درمانگاه‌ها می‌توان نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر زمان انتظار بیماران اقدام کرد. با توجه به این عوامل و با ارائه و اعمال مدیریت صحیح و بهره‌گیری از راهکارهای مفید می‌توان به کاهش این زمان و افزایش رضایت مراجعین و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Main Factors Affecting Waiting Times Referred to Specialized Clinics on One of the Public Hospitals of Tehran

نویسندگان [English]

  • Elaheh Kazemi
  • Saeedeh Agha Mohammadi
  • Ali Khamseh

چکیده [English]

Background: Waiting time is one of the factors affected patient satisfaction of service quality wich is offered. Assessing the Main Factors Affecting Waiting Times Referred to Specialized Clinics on One of the Public Hospitals of Tehran. Materials and Methods: This study was applied research that has been done in three stages. Outpatient Clinic of a total of 21 clinics (2661 patients) and 10 percent of the population as the sample size (N:266) and using non-probability sampling method was selected. Data analysis software was used to 11.5 SPSS. Results: The average waiting time of patients was 121 minutes with standard deviation 33.73. Many patients simultaneously, the presence and absence of timely medical charts for scheduling and planning, respectively, with a mean score of 3/9, 3/5 and 3/3 to and from the perspective of service providers, lack of timely medical shortage of doctors and many patients simultaneously with the mean scores were 4/3, 4/1 and 4 were selected as the first three priorities. Conclusion:The admissions process can be studied identify factors affecting waiting time of patient. Whit the proper management and utilization of useful strategies to reduce time and increase client satisfaction and ultimately helped to improved the quality of sevices provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waiting time
  • Referred
  • Specialized clinics